مقاله بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ های پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ای ISSR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۶۷۴ تا ۶۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ های پنبه (.Gossypium sp) موجود در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ای ISSR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله ارقام پنبه
مقاله نشانگر ISSR
مقاله دیپلوئید
مقاله تتراپلوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری احمدی فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی عمران ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پنبه گیاهی مهم و اقتصادی در دنیاست و مصارف عمده ای به لحاظ صنعتی و تغذیه ای دارد و یکی از اصلی ترین محصولات درآمدزا در شمال شرق ایران محسوب می شود. تنوع مبنای تمامی گزینش ها در اصلاح نباتات است، طوریکه با افزایش تنوع ژنتیکی در جامعه دامنه انتخاب وسیعتر می شود. لذا به منظور تعیین تنوع ژنتیکی در پنبه، تحقیقی بر روی ۲۴ رقم از ارقام تتراپلوئید و دیپلوئید پنبه موجود در خزانه ژنتیکی ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور-کاشمر با استفاده از نشانگر ۱۳ ISSR و آغازگر حاوی توالی های ساده تکراری با هدف تکثیر قطعاتی از DNA ژنومی آنها انجام گردید. در نتایج حاصل از این تحقیق ۱۲۸ باند امتیازبندی شد که ۱۰۹ باند آن چندشکلی را به نمایش گذاشتند. برای ارزیابی شباهت ژنتیکی میان ارقام از تحلیل خوشه ای با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و نی (۱۹۷۲) با روش UPGMA استفاده شد. بررسی دندروگرام حاصل بیانگر سطح بالایی از تنوع در ارقام مورد مطالعه بود و حاکی از وجود دو گروه اصلی با شباهت ژنتیکی ۷۰ درصد داشت به طوریکه ژنوتیپ های پنبه را به دو گروه تتراپلوئید و دیپلوئید کاملا تفکیک می نمود. بیشترین درصد چندشکلی مربوط به آغازگر 100) 5’(۸RC’(CT درصد) و کمترین درصد چندشکلی مربوط به آغازگرهای ۲۵) ۵’((AG8YA3’ درصد) و ۲۵) ۵’(۸G3’(TC درصد) بدست آمد. بر اساس ماتریس تشابه بیشترین شباهت ژنتیکی مربوط به ارقام ورامین و خرداد و کمترین شباهت ژنتیکی مربوط به ارقام آوانگارد و بختگان بدست آمد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که نشانگرهای ISSR بطور موثری می توانند برای بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پنبه مورد استفاده قرارگیرند.