مقاله بررسی تنوع ژنتیکی اردک ماهیان تالاب های مازندران و گیلان بر اساس توالی یابی نوکلوئتیدی mtDNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی اردک ماهیان تالاب های مازندران و گیلان بر اساس توالی یابی نوکلوئتیدی mtDNA
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردک ماهی
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله هتروزیگوسیتی
مقاله چینش یابی نوکلئوتیدی mtDNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان اوشا
جناب آقای / سرکار خانم: حضایی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: لالویی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی اردک ماهیان(Esox lucius) ، تعداد ۳۰ اردک ماهی از دو ایستگاه مازندران و گیلان جمع آوری گردید. سپس حدود ۵-۳ گرم از بافت نرم باله از انتهای باله سینه ای جدا و در الکل اتیلیک خالص (۹۶ درصد) فیکس گردید. DNA ژنومی نمونه ها به روش فنل- کلروفرم استخراج و سپس کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز ۱ درصد تعیین شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) توسط دستگاه ترموسایکلر با استفاده از جفت پرایمرsequencing ،CDL-D   PIDL وپلی مورفی را نشان داد. بخشی از منطقه کنترل mtDNA با اندازه ای حدود ۵۰۰bp به کمک یک جفت آغازگر و روش چینش یابی نوکلئوتیدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج ۹ هاپلو تایپ در نمونه های گیلان و ۵ هاپلوتایپ در نمونه های مازندران مشاهده شد. بیشترین و کمترین فاصله ژنتیکی ۰٫۰۲۷–۰٫۰۰۴ محاسبه شد. بیشترین اختلاف ژنتیکی (Fst=0.27) بین نمونه های ایستگاه مازندران و ایستگاه گیلان به دست آمد. نتایج نشان داد، در ایستگاه های مختلف نمونه برداری اردک ماهی از لحاظ ژنتیکی دارای گروه ژنتیکی متفاوت بود اما این تمایز ژنتیکی دارای اختلاف معنی داری نبود (p>0.05).