مقاله بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلپوره
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله نشانگر مولکولی
مقاله RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پسرکلو اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: باقریه نجار محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: میان آبادی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: ستاریان علی
جناب آقای / سرکار خانم: باقی زاده امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه تنوع ژنتیکی ۶ جمعیت کلپوره (Teucrium polium) جمع آوری شده از استان های گلستان، خراسان شمالی و سمنان با استفاده از نشانگر مولکولی PAPD مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از برگ های جوان، DAN ژنومی استخراج شد و واکنش PCR با استفاده از ۸ آغازگر RAPD بر روی DNA ژنومی جمعیت های مورد مطالعه انجام گردید. براساس نتایج، در مجموع ۶۸ نوار تشکیل شد که ۶۱ نوار (۸۹٫۷۱ درصد) چندشکلی نشان دادند. پس از تهیه ماتریس صفر و یک از نوارها با استفاده از نرم افزار NTSYS- و ضریب تشابه جاکارد، ماتریس تشابه محاسبه و تجزیه خوشه ای به روش UPGMA انجام شد. محدوده تشابه ژنتیکی ژنوتیپ ها بین ۰٫۳۳ تا ۰٫۵۸ بدست آمد. جمعیت رامیان بیشترین تفاوت را با سایر جمعیت ها نشان داد و در گروهی مجزا قرار گرفت. بیشترین شباهت نیز بین جمعیت مراوه تپه و گرماب مشاهده شد. نتایج این مطالعه اطلاعات لازم را برای برآورد سطح تنوع ژنتیی در مجموعه های ژرم پلاسمی جمعیت های کلپوره مورد بررسی برای استفاده در مطالعات ژنتیی و اصلاح نباتات فراهم نمود. همچنین نتایج حاصل بیانگر آن است که RAPD روش مناسبی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در میان جمعیت کلپوره می باشد.