مقاله بررسی تنوع و روابط بین عملکرد بذر و اجزای عملکرد در جمعیت های Festuca ovina در شرایط دیم و آبی استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع و روابط بین عملکرد بذر و اجزای عملکرد در جمعیت های Festuca ovina در شرایط دیم و آبی استان زنجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Festuca ovina
مقاله ارزیابی ارقام
مقاله عملکرد بذر
مقاله عملکرد علوفه
مقاله همبستگی
مقاله خوشه و زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات موحد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنوع و تشریح روابط بین عملکرد بذر و اجزای عملکرد در دو شرایط آبی و دیم، ۱۲ جمعیت Festuca ovina در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات خیرآباد زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند. تاریخ ظهور خوشه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد ساقه در بوته، عملکرد بذر و علوفه اندازه گیری شد. تنوع معنی دار در کلیه صفات مورد مطالعه در دو محیط وجود داشت. میانگین عملکرد کشت آبی با ۲۱۵ و ۲۱۶۱ کیلوگرم در هکتار به ترتیب برای بذر و علوفه برتر از کشت دیم با تولید ۱۲۱ و ۹۹۷ کیلوگرم در هکتار به ترتیب برای بذر و علوفه بود. جمعیت های ۳ و ۹ و ۵ با میانگین ۲۲۷-۲۰۸ کیلوگرم بذر و جمعیت های ۳ و ۴ و ۱۱ با میانگین ۲۱۷۲-۱۸۰۵ کیلوگرم علوفه خشک در هر دو محیط دارای عملکرد بیشتری بودند. با توجه به نتایج جمعیت شماره ۳ (جمع آوری شده از مراتع البرز کرج) برای کشت در شرایط استان زنجان توصیه گردید. ضرایب همبستگی بین عملکرد علوفه با تاریخ خوشه دهی منفی و با ارتفاع بوته، تعداد خوشه، طول خوشه و وزن خوشه مثبت و معنی دار بود. در محیط آبی، همبستگی بین عملکرد بذر با کلیه صفات بجز تاریخ خوشه دهی مثبت و معنی دار بود. با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی مهمترین متغیر های موثر در تولید بذر شناسایی شدند. سه مولفه اول به ترتیب با واریانسهای ۵۵، ۱۸ و ۱۳ درصد در مجموع ۸۶ درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند. در تجزیه خوشه ای، جمعیت ها در ۳ گروه متفاوت قرار گرفتند که جمعیت های خوشه ۳ با دارا بودن میانگین عملکرد توام بذر و علوفه بیشتر به عنوان جمعیت های برتر برای تولید ارقام ترکیبی معرفی شدند.