مقاله بررسی تنوع زیستی و سیمای رویشی رستنی های مستقر در زیستگاه های ماسه زارهای ریگ بلند آران و بیدگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع زیستی و سیمای رویشی رستنی های مستقر در زیستگاه های ماسه زارهای ریگ بلند آران و بیدگل
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شنزارها
مقاله فلور
مقاله کورولوژی
مقاله اشکال زیستی
مقاله تنوع زیستی
مقاله بیابان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بتولی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شنزارهای ریگ بلند آران و بیدگل به مساحت تقریبی ۱۶۸۰۰۰ هکتار واقع در شمالی ترین منطقه استان اصفهان قرار گرفته است. مهمترین زیستگاه های طبیعی منطقه مورد مطالعه شامل: درخت زارهای «پده»، ماسه زارهای محتوی خاک های سولفاته، رخساره تپه های نئوژن، بستر آبراهه ها و رودخانه های فصلی، مناطق شور و مرطوب، دق های بیابانی مجاور تپه های شنی، اراضی تخریب یافته و زیستگاه حواشی برکه ها و قنوات می باشد. محدوده ارتفاعی منطقه مورد مطالعه دارای حداقل ۷۸۰ متر و حداکثر ۱۱۰۰ متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالیانه ۱۲۰ میلی متر که بیش از ۵۲% از ریزش های جوی در فصل زمستان اتفاق می افتد. میانگین نوسانات درجه حرارت مطلق سالیانه بین ۱۳- تا ۴۸+ درجه سانتی گراد است. با پیمایش های میدانی طی دو فصل رویشی، کلیه رستنی های مستقر در زیستگاه ها جمع آوری و شناسایی شدند. مجموعه رستنی های شناسایی شده در زیستگاه های مختلف، بالغ بر ۱۹۷ گونه گیاهی شامل: یک گونه جلبک، ۳ گونه قارچ، ۳ گونه بازدانه و ۱۹۰ گونه نهاندانه (شامل ۱۶۴ گونه دولپه و ۲۶ گونه تک لپه) می باشد. گیاهان شناسایی شده متعلق به ۴۰ خانواده و ۱۳۹ جنس گیاهی بودند. خانواده های گیاهی با بیشترین تعداد گونه عبارتند از: خانواده اسفناجیان (Chenopodiaceae) با ۳۲ گونه، خانواده شب بو (Brassicaceae) با ۲۳ گونه، خانواده پروانه آسا (Papilionaceae) با ۱۳ گونه و خانواده گاوزبان (Boraginaceae) با ۱۲ گونه. نتایج حاصل از طبقه بندی اشکال زیستی عناصر گیاهی منطقه مورد مطالعه که بر اساس روش طبقه بندی رانکیر (Raunkiaer) انجام گرفت، نشان داد تروفیت ها با تعداد ۱۰۸ گونه (%۵۴٫۹)، همی کریپتوفیت ها با تعداد ۳۲ گونه (%۱۶٫۳) و فانروفیت ها با تعداد ۲۷ گونه (%۱۳٫۵)، مهمترین اشکال زیستی از رستنی های منطقه مورد مطالعه را بخود اختصاص داده اند. بررسی انتشار جغرافیائی عناصر گیاهی ماسه زارها نشان داد، گونه هایی با پراکنش جغرافیایی ناحیه رویشی ایرانی – تورانی دارای بیشترین انتشار فلور منطقه، یعنی ۱۱۸ گونه معادل %۶۰٫۷ را تشکیل دادند.