مقاله بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۴ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زیستی
مقاله باکتری نمک دوست
مقاله باکتریهای تحمل کننده نمک
مقاله تالاب اینچه برون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرپرور پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحیان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب اینچه برون در شمال ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده و شوری و تغییرات pH آن قابل توجه است. در شهریور ۱۳۸۹ از آب، خاک و نمک ۴ منطقه تالاب نمونه برداری شد. ۴۰۰ جدایه خالص سازی و ۵۵ سویه PCR گردید. جنسهای Bacillus (18 درصد)، Marinobacte (16 درصد)،  Halomonas(16 درصد)،Kocuria  (9 درصد)، Oceanobacillus (7 درصد)، Dietzia (7 درصد)،  6) Virgibacillusدرصد)، ۵) Chromohalobacter درصد)،  2) Rhodococcusدرصد)، Micrococcus (3 درصد)، Paenibacillus (2 درصد)، Halobacillus (3 درصد)، Thalassobacillus (2 درصد)،  2) Arthrobacterدرصد) وDesmospora   2)درصد) جدا شدند. در ۱۳ سویه میزان شباهت در ترادف ژن ۱۶SrRNA بین ۹۸٫۴-۹۷ درصد و در ۷ سویه کمتر از ۹۷ درصد بود که بیانگر تفاوت قابل ملاحظه ای در سطح گونه و یا در برخی حتی جنس است. با بررسی بهینه رشد نمکی ۲۲ سویه نمک دوست نسبی و  33سویه تحمل کننده نمک بودند. تولید ۴ آنزیم هیدرولیتیک بررسی گردید که عمده ترین تولید کنندگان آن باسیلهای گرم مثبت و بیشترین فراوانی متعلق به آنزیمهای ژلاتیناز و پروتئاز بود.