مقاله بررسی تنوع، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون ناحیه مصبی رودخانه تجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تنوع، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون ناحیه مصبی رودخانه تجن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه تجن
مقاله شاخص شانون
مقاله زنوپلانکتون
مقاله مناطق مصبی
مقاله تنوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشیر آرش
جناب آقای / سرکار خانم: آذرباد حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد بررسی شامل ناحیه مصبی تجن به عنوان یکی از زیرحوضه های، حوضه آبریز دریای خزر می باشد که وسعتی در حدود ۲ کیلومتر مربع را در بر می گیرد. در این بررسی تعداد ۶ ایستگاه در سه ناحیه رودخانه ای، مصبی و دریا انتخاب و تراکم، تنوع و پراکنش زئوپلانکتون بطور ماهانه نمونه برداری و اندازه گیری گردید. زئوپلانکتون منطقه تجن در چهار گروه اصلی شامل Protozoa، Rotatoria، Cladocera و Copepoda و زئوپلانکتون موقتی شامل لارو دوکفه ای (veliger)، بارناکل، Ostracoda و Tintinidium شناسایی گردیدند. در مجموع تعداد ۱۹ جنس از گروه های نامبرده شناسایی شد. Copepoda به عنوان مهم ترین گروه پلانکتونی و غالب شناخته شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و آمار توصیفی برای میزان میانگین شاخص تنوع زئوپلانکتون بین سه منطقه رودخانه، مصب و دریا با ۹۹ درصد اطمینان اختلاف معنی داری را نشان داد. آزمون مقایسه چند دامنه توکی نشان داد که شاخص تنوع شانن در رودخانه و دریا معنی دار نبوده (P>0.05) و لیکن رودخانه با مصب و مصب با دریا اختلاف معنی داری را نشان داد. (P<0.05) در بررسی شاخص تنوع در سه ناحیه رودخانه، مصب و دریا، در طول سال، ناحیه مصبی دارای بالاترین تنوع، نسبت به دو منطقه دریا و رودخانه بود.