مقاله بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت یکپارچه شهری
مقاله واگذاری های تصدی های دولتی
مقاله شهرداری شیراز
مقاله آمادگی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرد کرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: ستایشگر داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان آمادگی عوامل درون سازمانی شهرداری شیراز جهت پذیرش برخی تصدی های دولتی می باشد که به صورت مطالعه موردی در شهرداری شیراز انجام گرفته است. میزان آمادگی از طریق چهار شاخص، «امور مرتبط با مسکن و شهرسازی»، «امور مرتبط با بهداشت و محیط زیست»، «امور فرهنگی، هنری و اجتماعی» و «امور آب، برق، گاز و مخابرات» عملیاتی شده است.
روش پژوهش: جهت جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرهای سنجشگر میزان آمادگی، در این پژوهش که به روش توصیفی انجام شده از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و سرپرستان شهرداری شیراز بودند و کل جامعه مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این تحقیق فرضیه های تعریف شده را تایید کرد و نشان داد که بین ویژگی های ابعاد ساختار سازمانی، آمادگی مدیران و تناسب فرهنگ سازمانی برای تغییر از یک طرف و آمادگی سازمانی شهرداری شیراز جهت پذیرش وظایف جدید از دولت از طرف دیگر در سطح معناداری a=0.01 رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در مورد آمادگی کلی شهرداری شیراز برای پذیرش وظایف جدید، بیشترین آمادگی جهت پذیرش وظایف مربوط به «امور مرتبط با مسکن و شهرسازی» و کمترین میزان آمادگی مربوط به پذیرش وظایف مربوط به «امور آب، برق، گاز و مخابرات» می باشد.