مقاله بررسی تمایل پزشکان بخش خصوصی نسبت به مشارکت در برنامه پزشک خانواده با استفاده از مدل انتشار نوآوری، قم سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تمایل پزشکان بخش خصوصی نسبت به مشارکت در برنامه پزشک خانواده با استفاده از مدل انتشار نوآوری، قم سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل انتشار نوآوری
مقاله پزشک خانواده
مقاله مشارکت جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبیگی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: برنامه پزشک خانواده، برنامه ای برای ارائه مراقبت های بهداشتی می باشد. بررسی تمایل ذی نفعان به مشارکت در برنامه پزشک خانواده با استفاده از الگوهای مناسب می تواند به برنامه ریزی برای اجرای بهتر آن کمک نماید. این مطالعه با هدف بررسی تمایل پزشکان بخش خصوصی نسبت به مشارکت در برنامه پزشک خانوده با استفاده از مدل انتشار نوآوری صورت گرفت.
روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی روی ۸۹ نفر از پزشکان عمومی دارای مطب و شاغل بخش خصوصی در استان قم انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب و داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون های تی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: به طورکلی در این مطالعه میزان تمایل به مشارکت در برنامه پزشک خانواده، ۵۳٫۳ گزارش شد (نمره تمایل از ۱۰۰ محاسبه شده است)، که این میزان در رابطه با ویژگی مزیت نسبی برنامه پزشک خانواده برای نمونه ها ۴۸، در رابطه با ویژگی سازگاری ۵۴٫۴، ویژگی پیچیدگی ۲۷٫۹، آزمون پذیری ۲۸٫۷ و قابلیت رویت ۶۰ گزارش شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد پزشکان عمومی به عنوان بدنه اصلی اجرای برنامه پزشک خانواده تمایل متوسطی برای مشارکت در این برنامه دارند. لذا ضروریست برای رفع ابهامات و انطباق بیشتر این برنامه با نیازها و مطالبات پزشکان عمومی برنامه ریزی صورت گیرد تا موفقیت اجرای آن تضمین گردد
.