مقاله بررسی تغییر شاخص های عملکردی پس از پیاده سازی سیستم اطلاعات در بیمارستان سینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۹۰ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییر شاخص های عملکردی پس از پیاده سازی سیستم اطلاعات در بیمارستان سینا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله شاخص های عملکردی
مقاله بیمارستان سینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رعدآبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نظری اصلان
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سیستم اطلاعات بیمارستانی تکنولوژی ضروری برای مراقبت های بهداشتی محسوب می شود و در صورت بکارگیری صحیح می تواند منجر به بهبود شاخص های عملکردی بیمارستان شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تاثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی بر شاخص های عملکردی بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.
روش بررسی: پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر در سال ۱۳۹۱ در ۱۶ بخش بیمارستان سینا انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها فیش ثبت اطلاعات بود. کلیه اطلاعات مربوط به سیستم اطلاعات بیمارستان و همچنین شاخص های تخت بیمارستانی از روی اطلاعات بایگانی شده در واحد مدیریت آمار و اطلاعات بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی زوجی در نرم افزار SPSS انجام گرفت.
یافته ها: شاخص میانگین تخت روز اشغالی قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی ۰۴٫۳۶۱۷±۵۵۶۷٫۸۱ روز و بعد از استقرار به ۶۳٫۲۶۴۶±۵۰۶۶٫۳۷ روز کاهش یافت. شاخص ضریب اشغال تخت قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی ۱۱٫۴۴±۷۴٫۴۳% درصد و بعد از استقرار به ۱۴٫۶۲±۷۶٫۵% افزایش یافت. شاخص میانگین طول اقامت بیمار نیز قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی ۶٫۵۱±۸٫۳۱ روز و بعد از استقرار به ۳٫۷۰±۶٫۴۶ روز کاهش پیدا کرد. همچنین شاخص فاصله چرخش تخت قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی ۱٫۰۲±۱٫۱۲ روز و بعد از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی به ۱٫۴۲±۱٫۶۴ روز رسید. بین شاخص فاصله چرخش تخت و سیستم اطلاعات بیمارستانی رابطه معناداری وجود داشت (P=0.03).
نتیجه گیری: با توجه به نبود تاثیر بین سیستم اطلاعات بیمارستانی و شاخص های عملکردی بیمارستان، به نظر می رسد استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان ها نمی توانسته در بهبود شاخص های مزبور به نحو بارزی موثر واقع گردد.