مقاله بررسی تغییر در فعالیت آنزیم های نوکلئاز ترجیح دهنده DNAی تک رشته ای، میزان پروتئین و کلروفیل طی تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گیاه جو (.Hordeum vulgareL) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییر در فعالیت آنزیم های نوکلئاز ترجیح دهنده DNAی تک رشته ای، میزان پروتئین و کلروفیل طی تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گیاه جو (.Hordeum vulgareL)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری
مقاله گیاه جو
مقاله آنزیم های نوکلئاز
مقاله ++Na

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حداد رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنژاد موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تغییر در فعالیت آنزیم های نوکلئازی ترجیح دهنده DNAی تک رشته ای ((single stranded DNA preferring nucleas, SSPN، میزان پروتئین و کلروفیل در گیاه جو در شرایط تنش شوری انجام شد.
مواد و روشها: یک رقم متحمل (صحرا) و یک رقم حساس جو (ریحان) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار تحت تیمار شوری در دو غلظت صفر و ۱۲۰ میلی مولار NaCl قرار گرفتند. آزمایش فعالیت نوکلئازی در دو ۵٫۶ PH و ۷ در حضور محلول یک میلی مولار از کاتیون های دو ظرفیتیCu2+، Zn2+، Mg2+،Ca2+  و ماده کلات کننده EDTA روی DNA ی تک رشته ای با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری و ژل native-PAGE صورت گرفت.
نتایج: بیشترین فعالیت آنزیمی مربوط به یون Ca2+ در تیمار ۱۲۰ میلی مولار نمک و درpH=7  و کمترین میزان فعالیت نیز مربوط به یون Cu2+ در تیمار صفر میلی مولار نمک و pH=5.6 بود.EDTA  نیز باعث توقف، یا کاهش شدید فعالیت آنزیم های نوکلئازی SSPN شد. در بررسی نتایج ژل، پنج آنزیم آشکار شدند که در میان آن ها آنزیم های ۵۹، ۴۷ و ۴۳ KD در هر دو ۵٫۶ PH و ۷ و آنزیم های ۴۱ و ۳۴ K تنها در PH=7 آشکار شدند. غلظت یون  Na+در اثر تیمار شوری به طور معنی داری در هر دو رقم افزایش نشان داد. غلظت K+ و نسبت  K+/Na+، میزان کلروفیل و پروتئین در اثر تنش شوری در هر دو ژنوتیپ به طور معنی داری کاهش یافت.
نتیجه گیری: تنش شوری باعث افزایش فعایت نوکلئازی، کاهش میزان پروتئین و کلروفیل در هر دو رقم جو شد؛ اما این تغییرات در رقم متحمل نسبت به رقم حساس به طور معنی داری پایین تر بودند.