مقاله بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون (در استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون (در استان فارس)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت علوفه
مقاله مراحل فنولوژی
مقاله گونه جاشیر
مقاله سپیدان
مقاله کازرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: امیری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز عالیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین کیفیت علوفه گونه های گیاهی موجود در مراتع یکی از مهم ترین عواملی است که جهت مدیریت صحیح و اصولی مراتع مورد نیاز می باشد. گونه های مرتعی در مکان ها و زمان های مختلف کیفیت علوفه ای متفاوتی داشته و در دوره های رویشی مختلف میزان این کیفیت متغیر است. به همین منظور پژوهشی درباره گونه مرتعی جاشیر (Prangos ferulacea) در دو منطقه از استان فارس شامل شهرستان سپیدان و شهرستان کازرون در سه مرحله فنولوژیکی (رویشی، گل دهی و بذردهی) صورت گرفت. به منظور بررسی کیفیت علوفه این گونه در هر مرحله فنولوژی ۵ تکرار و در هر تکرار ۵ پایه در هر منطقه به صورت تصادفی انتخاب و نمونه برداری از اندام های هوایی گیاه به عمل آمد. سپس شاخص های پروتئین خام، دیواره سلولی منهای همی سلولز، درصد ماده خشک قابل هضم، انرژی متابولیسمی، انرژی قابل هضم و عناصر فسفر و پتاسیم تعیین شدند. نتایج حاصل نشان داد که کیفیت علوفه این گونه بر اثر پیشرفت مراحل رشد کاهش می یابد و پایان دوره رویشی (اوایل گل دهی) حدود اواسط اردیبهشت ماه از نظر فاکتورهای تعیین کیفیت علوفه مناسب ترین زمان برداشت علوفه جاشیر از مراتع این دو منطقه است. همچنین کیفیت علوفه این گونه در منطقه کازرون مطلوب تر از منطقه سپیدان است. به نظر می رسد، عوامل اکولوژیکی دیگر مانند خاک و یا جهت و شیب دامنه و ارتفاع باعث حصول چنین نتیجه ای می باشد.