مقاله بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۹۲۵ تا ۹۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Artemisia sieberi Besser
مقاله اسانس
مقاله کامفور
مقاله ۸،۱-سینئول
مقاله قرق
مقاله چرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصارزاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیوند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سفیدکن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوکی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser) در دو منطقه قرق و چرا، از نظر میزان و درصد ترکیب های شیمیایی موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت. به منظور نمونه برداری از این گیاه در فصل ابتدای گلدهی در مهرماه ۱۳۸۹ در رویشگاه های احمدآباد در شهرستان دامغان واقع در استان سمنان دو منطقه قرق و چرا در مجاورت یکدیگر انتخاب شدند. در هر یک از مکان ها، ۵ نمونه گیاهی از سرشاخه های گلدار گیاه به صورت تصادفی جمع آوری شد. پس از خشک شدن نمونه های گیاهی در هوای آزاد، استخراج اسانس به روش تقطیر با آب انجام گردید. اسانس استخراج شده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی  (GC/MS)بررسی و بعد اجزای آن شناسایی گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بازده اسانس، عدم وجود اختلاف معنی دار بین مناطق قرق و چرا را نشان داد. در منطقه قرق کامفور (%۴۸٫۰)، ۱،۸-سینئول (%۱۶٫۰)، کامفن (%۱۰٫۳) و در منطقه چرا کامفور (%۵۱٫۸)، کامفن (%۱۰٫۹) و ۱،۸-سینئول (%۹٫۵) از ترکیب های عمده بودند. نتایج حاصل از آنالیز داده ها به کمک نرم افزار SPSS نشان داد که درصد ترکیب توجا-۲ و ۴ (۱۰) دی ان در سطح ۰٫۰۵ و آلفا – ترپینئول در سطح ۰٫۰۱ در دو سایت مطالعاتی تفاوت معنی داری را نشان دادند. سایر ترکیب ها در دو منطقه قرق و چرا، تفاوت معنی داری را نشان ندادند. همچنین مقایسه ارزش اقتصادی اسانس در یک هکتار و کل منطقه قرق و چرا نشان داد که چرا باعث کاهش بازده اقتصادی اسانس شد.