مقاله بررسی تغییرات کریستالی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت (Ca10(PO4)6(OH)2) سنتز شده به روش هیدروترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات کریستالی نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت (Ca10(PO4)6(OH)2) سنتز شده به روش هیدروترمال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله نانوپودر
مقاله هیدروترمال
مقاله درجه کریستالی
مقاله پارامتر شبکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافی صاحبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانمرادی عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با روش هیدروترمال و با استفاده از سورفاکتانت های SDS و CTAB به طور موفقیت آمیز سنتز شدند. pH سیستم به وسیله هیدروکسید سدیم تنظیم شد. محلول ها در اتوکلاو در دماها و زمان های مختلف قرار گرفتند تا بهترین شرایط برای سنتز هیدروکسی آپاتیت کریستالی تعیین شود. پس از خشک شدن نمونه ها به کمک آنالیزهای XRD و SEM بررسی های فازی و مورفولوژیکی بر روی هرکدام از نمونه ها انجام شد تا بهترین دما، زمان و pH برای سنتز هیدروکسی آپاتیت مشخص شود. همچنین، توزیع اندازه ذرات پودر بوسیله زتاسایزر تعیین شد. با استفاده از نتایج XRD درجه کریستالی و پارامترهای شبکه و ثابت شبکه و نیز اندازه کریستالیت های پودر هیدروکسی آپاتیت تعیین شد.