مقاله بررسی تغییرات وضعیت سلامت روانی و منابع استرس زا در دانشجویان دوره های کلینیکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در پژوهنده از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات وضعیت سلامت روانی و منابع استرس زا در دانشجویان دوره های کلینیکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس روانی
مقاله دانشجوی دندانپزشکی
مقاله پرسشنامه GHQ-28
مقاله پرسشنامه DES

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانی زاده کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: میرشریف زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نصری صادق
جناب آقای / سرکار خانم: میرشریف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: صدرا ایلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دانشکده های دندانپزشکی محیط پر استرسی محسوب می شوند که بر روی سلامت روان دانشجویان موثر می باشند. گزارشات مختلفی از منابع استرس زا و آمار متفاوت از وضعیت آن در دانشجویان دندانپزشکی داده شده است. هدف این تحقیق بررسی وضعیت سلامت روانی و منابع استرس زا در دانشجویان دوره های کلینیکی در دو مقطع زمانی مختلف در این دانشکده بود.
مواد و روشها: این تحقیق به روش cross-sectional و در دو مقطع زمانی روی دانشجویان دوره های کلینیکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران انجام گردید. در مرحله اول ۳۰۱ دانشجو و در مرحله دوم ۳۹۵ دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفتند. سلامت روانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد (General Health Questionnaire) GHQ-28 بررسی شد. منابع استرس زا نیز با پرسشنامه استاندارد (Dental Environment Stress) DES بررسی شد و عوامل مرتبط شامل خصوصیات فردی و اجتماعی آنها نیز ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای-دو مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در مقطع زمانی اول ۲۰۹ دختر (۶۹٫۰۴%) و ۹۲ پسر (۳۰٫۶%) و در مقطع زمانی دوم ۲۹۰ دختر (۷۳٫۴%) و ۱۰۵ پسر (۲۶٫۵%) شرکت داشتند. میانگین سنی در گروه اول ۱٫۹±۲۳٫۶ و میانگین سنی افراد در گروه دوم ۲٫۲±۲۴٫۲ سال بود. از دانشجویان گروه اول ۶۰% مشکوک به ناسازگاری روانی بودند که این رقم برای گروه دوم ۵۶% بود. سه عامل مهم استرس زا در گروه اول به ترتیب نقش مسوولین و اساتید، مسائل و مشکلات مالی و حجم تکالیف، و در مورد گروه دوم، حجم تکالیف، اساتید و مسوولان، کارآیی دانشجو و نگرش به رشته دندانپزشکی بود.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع قابل توجه موارد مشکوک به عدم سلامت روانی و وجود عوامل متعدد استرس زا برای دانشجویان، اقدام هرچه سریعتر مسوولین محترم در تعدیل عوامل لازم است.