مقاله بررسی تغییرات مهمترین مواد موثره ثانوی و فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های مختلف گیاه دارویی سنجد (. Elaeagnus angustifolia L) در رویشگاه های مختلف استان خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۵۸ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات مهمترین مواد موثره ثانوی و فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های مختلف گیاه دارویی سنجد (. Elaeagnus angustifolia L) در رویشگاه های مختلف استان خراسان رضوی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)
مقاله فلاونوئید
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله فنل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند لاله
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: نیاکان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجد با نام علمی Elaeagnus angustifolia L. از گونه های بسیار مهم غذایی و دارویی است که تاریخ شناسایی و استفاده آن به زمان های گذشته مربوط می شود. رویشگاه های مختلف با شرایط آب و هوایی متنوع اثرات متفاوتی بر کیفیت و کمیت مواد موثره گیاهان دارند. مناطق خشک و نیمه خشک کشور خصوصا استان خراسان با رویشگاه های مختلف عرصه ای بالقوه برای رشد و نمو این گونه دارویی ایجاد کرده است. جهت انجام این پژوهش، در فصل رویشی و زایشی اندام های گیاه سنجد (برگ، میوه و گل) از چهار رویشگاه مختلف منطقه درگز (چهلمیر، قرخ قیز، آرتیان و سنگ سوراخ) واقع در استان خراسان رضوی جمع آوری شدند. سنجش فلاونوئید، پلی فنل، آنتوسیانین به روش اسپکتروفتومتری و فعالیت آنتی اکسیدانی به سه روش RP و TAC، DPPH صورت گرفت. میزان مواد موثره در اندام های مختلف گیاه سنجد ثابت نبود به طوری که نتایج نشان داد که بیشترین میزان فلاونوئید و فنل در منطقه قرخ قیز به دلیل افزایش تنش شوری (Ec=4.6) مشاهده شد. بیشترین میزان آنتوسیانین ها و فعالیت آنتی اکسیدانی نیز در این منطقه به دلیل وجود این تنش شوری افزایش یافت.