مقاله بررسی تغییرات مقادیر سرب قابل استخراج با عصاره گیرهای مختلف در ریزوسفر و توده خاک ذرت و کلزا و مقادیر سرب در این دو گیاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۵۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات مقادیر سرب قابل استخراج با عصاره گیرهای مختلف در ریزوسفر و توده خاک ذرت و کلزا و مقادیر سرب در این دو گیاه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توده خاک
مقاله ریزوسفر
مقاله سرب
مقاله عصاره گیری
مقاله فراهمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی ماهان
جناب آقای / سرکار خانم: میرسیدحسینی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی محیط ریزوسفر از جمله اشکال شیمیایی عناصر در آن با توده خاک متفاوت است. این آزمایش به منظور مقایسه تفاوت اشکال شیمیایی عنصر سرب و فراهمی آنها در ریزوسفر و توده خاک در حضور دو گیاه ذرت و کلزا در دو زمان ۳ و ۶ هفته پس از کشت با استفاده از جعبه های کشت جداسازی شده به ۳ بخش S1 (منطقه موسوم به ریزوسفر)، S2 (منطقه متاثر از ریزوسفر) و S3 (توده خاک) در شرایط گل خانه ای انجام شد. برای بررسی تغییرات اجزای فلزات و زیست فراهمی آنها از روش های مختلف عصاره گیری (آب مقطر، Ca(NO3)2، DTPA، HNO3) و از روش های تعریف شده استفاده شد. نتایج نشان دادند که اشکال محلول در آب سرب، ۳ هفته پس از کشت در خاک تحت کشت ذرت و کلزا بیشتر از شاهد بود. اثرات ریزوسفری تاثیر معنی داری بر مقادیر سرب قابل استخراج با نیترات کلسیم در خاک نداشتند. مقادیر سرب قابل استخراج با DTPA در ریزوسفر ذرت و کلزا ۳ هفته پس از کشت بیشتر از توده خاک بود. و در خاک تحت کشت کلزا بر خلاف ذرت در هر دو زمان مقادیر سرب قابل جذب در ریزوسفر بیشتر از منطقه میانی بود. سرب قابل استخراج با اسید نیتریک در ریزوسفر ذرت، ۶ هفته پس از کشت بیشتر از ۲ منطقه دیگر و در همین زمان در خاک تحت کشت کلزا کمتر از توده خاک بود. میزان جذب سرب در گیاه ذرت به طور معنی داری در ریشه بیشتر از اندام هوایی است. تغییر در اشکال سرب در ریزوسفر می تواند به دلیل تفاوت در خصوصیات خاک و گونه های گیاهی باشد. تحرک سرب در ریزوسفر نشان دهنده افزایش بخش تبادلی فلز به دلیل تفاوت در تحریک حلالیت این عنصر در ریزوسفر در مقایسه با توده خاک بوده است.