مقاله بررسی تغییرات فعالیت پراکسیداز در غلظت های مختلف H2O2 و مقادیر مختلف pH در بنه های زعفران مزروعی در دو دوره خواب و بیداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات فعالیت پراکسیداز در غلظت های مختلف H2O2 و مقادیر مختلف pH در بنه های زعفران مزروعی در دو دوره خواب و بیداری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Crocus sativus L
مقاله پراکسیداز
مقاله اندازه گیریpH
مقاله غلظت H2O2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صیقلی نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پراکسیدازها یکی از آنزیم های مهم هستند که در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان شرکت می کنند. پراکسیدازها پروتئین های آهن داری هستند که با استفاده از پراکسید هیدروژن بسیاری از سوبستراهای آلی و غیر آلی را اکسید می کنند. در این تحقیق فعالیت پراکسیداز در عصاره های استخراج شده از بنه های زعفران مزروعی در غلظت های مختلف پراکسید هیدروژن و pH های مختلف بررسی شد.
مواد و روش ها: پیازهای ریزومی (بنه ها) زعفران مزروعی (Crocus sativus .L) در ماه های تیر و آبان به ترتیب به عنوان نمونه های خواب و بیداری جمع آوری شدند. بنه ها به عنوان منبع عصاره آنزیمی مورد استفاده قرار گرفتند. این عصاره برای مطالعات بیشتر استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که pH بهینه فعالیت آنزیم در دوره خواب یک واحد بیشتر از دوره بیداری است. نتایج پیشنهاد می کند که افزایش غلظت H2O2 تا ۸۰ میلی مولار باعث افزایش فعالیت آنزیم می شود و در غلظت های بالاتر H2O2 فعالیت پراکسیدازی کاهش می یابد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج سینتیکی به نظر می رسد که حداقل دو ایزوفرم از پراکسیداز در بنه های زعفران وجود دارد و از این رو می تواند در پروسه های مختلف رشد و نمو شرکت نماید.