مقاله بررسی تغییرات فصل پاییز ذخایر ماهیان خاویاری درآب های ایرانی دریای خزر در ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات فصل پاییز ذخایر ماهیان خاویاری درآب های ایرانی دریای خزر در ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ذخایر
مقاله ماهیان خاویاری
مقاله حوضه جنوبی دریای خزر
مقاله صید در واحد تلاش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزخوش قلب محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در حوزه جنوبی دریای خزر (آب های ایران) با هدف تعیین ترکیب گونه ای، فراوانی نسبی، فراوانی مطلق و میزان توده زنده گونه های مختلف تاس ماهیان انجام گرفت. در این مطالعه، ۹۰ ایستگاه براساس طرح طبقه بندی تصادفی انتخاب و از روش مساحت جاروب شده برای برآورد ذخایر استفاده شد. در اعماق کم تر از ۱۰ متر از ترال ۹۰ متری و برای مناطق با عمق بیش تر از ۱۰ متر از ترال ۲۴٫۷ متری استفاده شد. مدت زمان ترال کشی در هر ایستگاه ۳۰ دقیقه و سرعت شناور ۲٫۵-۳ گره دریایی بود. در گشت پاییز ۱۳۸۲ تعداد ۱۲۷ عدد ماهی صید شد که شامل ۹۰ عدد تاس ماهی ایرانی، ۳۴ عدد ازون برون، ۲ عدد شیپ و ۲ عدد فیل ماهی بود. در گشت پاییز ۱۳۸۸ تعداد ۶۲ عدد ماهی شامل ۵۲ عدد تاس ماهی ایرانی، ۸ عدد ازون برون و ۲ عدد تاس ماهی روسی صید شد. در هر دو گشت تاس ماهی ایرانی با بیش از ۷۰ تا ۸۳ درصد بالاترین درصد صید را نسبت به سایر گونه ها داشت. صید در واحد تلاش (CPUE) در پاییز ۱۳۸۲ معادل ۱٫۶۹ عدد در هر ترال و در پاییز ۱۳۸۸ معادل ۰٫۶۹ عدد در هر ترال بود. فراوانی مطلق ماهیان خاویاری در پاییز ۱۳۸۲ معادل ۷۹۳۰۴۰۰ عدد و پاییز ۱۳۸۸ معادل ۳۴۶۲۸۰۰ عدد برآورد گردید. وزن توده زنده ماهیان خاویاری نیز در پاییز ۱۳۸۲ معادل ۱۴۹۱۳٫۴ تن و در گشت پاییز سال ۱۳۸۸ معادل ۳۰۱۴٫۳ تن برآورد شد. تعداد ماهی تجاری صید شده در پاییز ۱۳۸۲ معادل ۷ عدد، شامل ۵ عدد ازون برون و ۲ عدد فیل ماهی و در گشت پاییز ۱۳۸۸ تعداد ۵ عدد شامل ۴ عدد تاس ماهی ایرانی و ۱ عدد ازون برون بود. فراوانی کل ماهیان خاویاری تجاری در پاییز ۱۳۸۲ معادل ۲۸۱۳۳۰ عدد و در پاییز ۱۳۸۸ معادل ۲۷۷۶۷۷ عدد برآورد شد. وزن توده زنده ماهیان خاویاری تجاری در گشت پاییز ۱۳۸۲ معادل ۵۵۱۸٫۱ تن و در پاییز ۱۳۸۸معادل ۲۱۹۳٫۵ تن برآورد گردید.