مقاله بررسی تغییرات فصلی تراکم شانه دار دریای خزر (Mnemiopsis leidyi) با تجمع پلانکتونی و برخی پارامترهای محیطی و چگونگی ارتباط آن ها با استفاده از آزمون مولفه اصلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات فصلی تراکم شانه دار دریای خزر (Mnemiopsis leidyi) با تجمع پلانکتونی و برخی پارامترهای محیطی و چگونگی ارتباط آن ها با استفاده از آزمون مولفه اصلی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامتر های محیطی
مقاله فیتوپلانکتون
مقاله زئوپلانکتون
مقاله شانه دار
مقاله دریای خزر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مخلوق آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: روشن طبری مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مکرمی رستمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به بررسی تغییرات فصلی پارامترهای زیستی شامل تراکم زئوپلانکتون و شانه دار (Mnemiopsis leidyi)، زی توده فیتوپلانکتون و غیر زیستی شامل دما، شوری و شفافیت پرداخته است. ضمن آنکه با انجام آزمون چند متغیره چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در چهار فصل و در ۸ نیم خط مطالعاتی از سواحل دریای خزر در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت. نمونه برداری فیتوپلانکتون و پارامترهای غیرزیستی بوسیله نسکین، زئوپلانکتون و شانه دار بوسیله تور انجام پذیرفت. در مجموع تعداد ۳۸۴ نمونه از فیتوپلانکتون و پارامترهای غیرزیستی (دما، شوری و شفافیت) و ۱۶۰ نمونه زئوپلانکتون و شانه دار از لایه نوری در اعماق ۵، ۱۰، ۲۰،۵۰ و ۱۰۰ متری جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر میزان زی توده فیتوپلانکتون به ترتیب در فصول تابستان و زمستان بوده است. تراکم زئوپلانکتون در فصول بهار و زمستان حداکثر و در فصول تابستان و پاییز یعنی در زمان تراکم بالای شانه دار حداقل گردید. حداکثر دما و شوری نیز به ترتیب در فصول تابستان و پاییز ثبت گردید. نتایج آزمون چند متغیره در فصل تابستان بیانگر آن است در بین پارامترهای محیطی فوق، کاهش شوری اثر مثبت بر تراکم شانه دار، زئوپلانکتون و دو گروه آن یعنی کوپه پودا و سیریپدیا داشت. در این فصل زی توده فیتو پلانکتون بیشتر تحت تاثیر شرایط محیطی یعنی درجه حرارت و شوری بوده است. در حالی که در پاییز، حضور زی توده فیتوپلانکتون در مولفه اول نشان می دهد که تراکم زئوپلانکتون بیش از پارامترهای محیطی بر آن تاثیر داشته است. تراکم شانه دار در پاییز ارتباط معنی داری را با شوری و دما دارا بود. در هر دو فصل تابستان و پاییز، شفافیت و تراکم شانه دار همبستگی معنی دار و منفی داشته اند که این نتیجه بیانگر افزایش کدورت و کاهش شفافیت آب بدلیل حضور شانه دار و موکوس مترشحه از آن است. بطورکلی اگرچه دینامیک جمعیت M. leidyi بعنوان نخستین توضیح و فاکتور کلیدی برای تغییرات تراکم زئوپلانکتون در اکوسیستم خزر جلوه می نماید ولی در واقع برایند بین پارامتر های زیستی و محیطی موجود در هر فصل است که سبب تغییر در تراکم زئوپلانکتون و ترکیب گروه های آن می گردد.