مقاله بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعداد دانه در سنبله
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راحمی کاریزکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: گالشی سراله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۶ تیمار و ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان در دو سال ۸۶ و ۸۷ انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که در طی سال ها فعالیت های اصلاحی برای بهبود عملکرد گندم صفاتی مانند تعداد دانه در سنبلچه و وزن دانه تغییراتی صورت نگرفته است، اما سایر صفات دست خوش تغییراتی شده اند. تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در واحد سطح در طی ۳۸ سال آزادسازی به ترتیب معادل ۲۸٫۸۷ و ۲۴٫۷۴ درصد افزایش یافته است، یعنی به ازای هر سال به ترتیب معادل ۰٫۷۸ و ۰٫۸۰ درصد بهبود مشاهده شد. مهم ترین دلیل افزایش تعداد دانه در مترمربع، افزایش تعداد دانه در سنبله بود. در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب معادل ۲۴٫۸۳، ۱۶٫۱۶ و ۸٫۱۸ درصد افزایش به دست آمده است. به عبارتی به ازای هر سال در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب ۰٫۶۷، ۰٫۴۴ و ۰٫۲۲ درصد بهبود حاصل شد. همچنین ارتفاع بوته معادل ۰٫۲۷ کاهش و طول سنبله ۰٫۲۵ درصد، به ازای هر سال افزایش یافته است. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بیشتر از ۸۹ درصد تغییرات عملکرد دانه توسط متغیرهایی مانند شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در سنبله مشخص می شود.