مقاله بررسی تغییرات صفات فنولوژی، ریخت شناختی و کیفیت بذر چغندرقند در تاریخ های مختلف کاشت و برداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات صفات فنولوژی، ریخت شناختی و کیفیت بذر چغندرقند در تاریخ های مختلف کاشت و برداشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله زمان کاشت
مقاله زمان برداشت
مقاله عملکرد و کیفیت بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: توبه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده بناب قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تولید چغندرقند همبستگی زیادی با شرایط تولید و خصوصیات کیفی بذر در کشت چغندر بذری دارد. آزمایشی به منظور بررسی عملکرد و کیفیت چغندر بذری تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت و برداشت در سال زراعی ۸۲-۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اجرا و کارهای آزمایشگاهی آن در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. طرح آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار که تیمارهای مورد بررسی (تاریخ کاشت و تاریخ برداشت) دارای چهار سطح بود. تاریخ های کاشت به عنوان فاکتور اصلی با چهار سطح شامل ۲۰ اسفند، ۵ فروردین، ۲۰ فروردین و ۵ اردیبهشت و چهار مرحله برداشت به ترتیب ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ روز پس از گلدهی در کرت های فرعی منظور شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی تاریخ کاشت بر روی صفات سبز کردن، ساقه روی، گلدهی، درصد بذور زنده و درصد جوانه های نرمال معنی دار بود. تاریخ برداشت اثر معنی داری بر روی صفات تعداد ساقه اصلی در بوته، وزن خشک برگ، عملکرد بذر در بوته، مجموع وزن خشک، سرعت جوانه زنی، درصد بذور زنده و درصد جوانه های نرمال داشت. همچنین مشخص شد که صفت گلدهی، به طور معنی داری تحت تاثیر اثر متقابل (کاشت×برداشت) قرار داشت. بیشترین مقدار عملکرد بذر در بوته به ترتیب در برداشت های سوم و دوم بدست آمد. از خصوصیات کیفی بذر از جمله بیشترین درصد بذور زنده، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه های نرمال در چهارمین مرحله برداشت حاصل شد.