مقاله بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیت های ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863) در حوضه دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیت های ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863) در حوضه دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرپذیری ریختی
مقاله ریخت سنجی هندسی
مقاله سفیدرود
مقاله گرگانرود
مقاله ولمرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایگدری سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زادگان اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مداح عالیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات شکل بدن جمعیت های مختلف ماهی خیاطه در حوضه دریای خزر با استفاده از ریخت سنجی هندسی بر پایه لندمارک است. نتایج تحقیق حاضر می تواند به درک بهتر الگوی تغییر پذیری ریختی و تکامل در حال پیشرفت این ماهیان در توده های آبی سیستم های رودخانه ای مختلف حوضه خزر کمک نماید. تعداد ۲۶۰ نمونه ماهی خیاطه از چهار رودخانه گرگانرود در بخش شرق، رودخانه ولمرود در بخش میانه و دو شاخه رودخانه سفیدرود در بخش غرب حوضه دریای خزر نمونه برداری شد. از سمت چپ سطح جانبی نمونه ها عکس برداری گردید. تعداد ۱۸ نقطه لندمارک بر روی تصاویر دو بعدی حاصل، تعیین گردید، سپس، با نرم افزار TpsDig2 بر روی آن ها قرار داده شد. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با روش های آماری چند متغیره PCA،CVA  و آنالیز خوشه ای تحلیل شدند و سپس الگوهای تغییر شکل هر جمعیت نسبت به شکل اجماع (میانگین همه جمعیت ها) در شبکه تغییر شکل مصورسازی گردید. تفاوت معنی داری بین شکل بدن جمعیت های مطالعه شده ماهی خیاطه به جز دو جمعیت متعلق به رودخانه سفیدرود یافت شد (P<0.05). نتایج جدایی ریختی وابسته به زیستگاه، تغییرپذیری ریختی و تکامل در حال پیشرفت شکل بدن جمعیت های مختلف و تا حدودی ارتباط بین فاصله جغرافیایی و تمایز ریختی ماهی خیاطه را تحت تاثیر شرایط محیطی رودخانه های محل زیست در حوضه دریای خزر نشان داد. از این رو، نتایج نشان می دهد که هر جمعیت این گونه باید به عنوان یک ذخیره ژنتیکی و ریخت شناختی مجزا در نظر گرفته شود.