مقاله بررسی تغییرات شوری خاک و تاثیر آن بر عملکرد محصولات عمده زراعی در دشت قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات شوری خاک و تاثیر آن بر عملکرد محصولات عمده زراعی در دشت قزوین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله گیاهان زراعی
مقاله تنش شوری
مقاله دشت قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاقانی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: پذیرا ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مسیح آبادی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق خشک و نیمه خشک، شوری خاک عامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی و تولید گیاهان زراعی و باغی به شمار می رود. به منظور بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر افزایش شوری خاک و اثر تنش های شوری بر عملکرد محصولات زراعی مهم، مطالعه ای در دشت قزوین با طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید، تصاویر ماهواره ای مربوط به سال های ۱۹۸۷ و ۲۰۰۲ مورد استفاده قرار گرفتند. سپس تغییرات میزان شوری خاک پس از گذشت ۱۵ سال با هم مقایسه گردید و مشاهده شد شوری خاک در اراضی مورد مطالعه در اثر تغییر کیفیت آب آبیاری و افت سطح ایستابی منابع آب های زیرزمینی به شدت افزایش یافته و وسعت اراضی شور در منطقه حدود ۸ درصد افزوده شده است. چهار سطح شوری خاک در چهار منطقه به عنوان شاهد، برای بررسی تاثیر افزایش شوری بر میزان عملکرد محصولات گندم، جو، گوجه فرنگی، یونجه و سیب زمینی در سالهای زراعی ۱۳۶۶-۱۳۶۵ و ۱۳۸۲-۱۳۸۱ انتخاب شد. نتایج نشان داد تغییرات شوری تاثیر معنی داری بر عملکرد محصولات زراعی داشت. در هر دو دوره، افزایش شوری عملکرد محصولات زراعی را کاهش داد. به طور کلی تاثیر شوری بر عملکرد محصولات گفته شده در سطح ۱% معنی دار بوده و باعث کاهش عملکرد محصولات زراعی شامل گندم، جو، یونجه، سیب زمینی و گوجه فرنگی به میزان ۲۲،‏ ۲۰، ۴۰، ۵۰ و ۲۷ درصد گردیده است. بنابراین تغییر کاربری و مدیریت طی سالهای گذشته موجب شوری بیشتر خاکها شده و این عامل موجب کاهش عملکرد محصول گردیده است.