مقاله بررسی تغییرات شاخص های کمی و کیفی کمپوست در فرآیند تولید ورمی کمپوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات شاخص های کمی و کیفی کمپوست در فرآیند تولید ورمی کمپوست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربن
مقاله نیتروژن
مقاله C/N ،pH
مقاله حجم پسماند
مقاله پسماندهای غذایی
مقاله ورمی کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نبئی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده دویل مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه شناخت عموم از فرآیند ورمی کمپوست افزایش یافته و بکارگیری آن جهت تبدیل پسماندهای آلی به کود ورمی کمپوست گسترش فزاینده ای یافته است. این گسترش کاربرد، نیازمند دانش هر چه بیشتر از فرآیند ورمی کمپوست و همچنین تاثیر آن بر شاخص های مهم در کنترل کیفی کود آلی و همچنین مقدار کود حاصله از پسماند اولیه می باشد. لذا در این مطالعه تاثیر فرآیند ورمی کمپوست، که در آن فعالیت کرم های خاکی نقش محوری دارد، بر شاخص هایی مانند مقدار کربن و نیتروژن، نسبت C/N،pH  و حجم پسماندها در طول فرآیند تولید ورمی کمپوست مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه حاضر از پسماندهای غذایی به عنوان ماده اولیه استفاده شد، پسماندهای غذایی پس از آماده سازی اولیه، با استفاده از کرم های گونه Eisenia foetida مورد فرآیند ورمی کمپوست قرار داده شدند و به مدت یک ماه از لحاظ شاخص های مذکور مورد پایش قرار گرفتند.
یافته ها: میزان pH و نسبت C/N نهایی پس از ۱ ماه انجام فرآیند ورمی کمپوست برابر ۷٫۵۳ و ۲۰٫۸۲ به دست آمد. کاهش حجم برابر با ۵۶% در مرحله آماده سازی و %۱۱٫۷۵ در مرحله فرآیند ورمی کمپوست به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان دهنده کارایی فرآیند ورمی کمپوست در تغییر مناسب فاکتورهای ذکرشده به جهت استفاده به عنوان کود گیاهی می باشد و در برخی موارد مانند pH حتی در عرض ۱ ماه انجام فرآیند، مقدار آن به حد مطلوب کلاس A کمپوست رسیده است.