مقاله بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A و هاپتوگلوبین طی التهاب القاء شده پس از تزریق ترپنتین در اسبچه های خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A و هاپتوگلوبین طی التهاب القاء شده پس از تزریق ترپنتین در اسبچه های خزر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ مرحله حاد
مقاله پروتئین فازحاد
مقاله هاپتوگلوبین
مقاله سرم آمیلوئید A
مقاله اسبچه خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: صافی شهاب الدین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی سارو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد پاسخ میزبان به عفونت ها و شرایط التهابی تحت عنوان پاسخ مرحله حاد گفته می شود. در این تحقیق شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A، هاپتوگلوبین در زمان سلامت و همچنین پس از القاء التهاب توسط ترپنتین در اسبچه های خزر مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ۳۰ راس اسبچه خزر با استفاده از روش بلوک های چهارتایی تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در آن یک گروه ۱۵ تایی به صورت زیر جلدی تحت تزریق ترپنتین برای ایجاد التهاب و گروه دوم ۱۵ تایی به میزان هم حجم سالین فیزیولوژیک نرمال دریافت کردند. نمونه های خونی از رگ وداج در زمان های ۰، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۱۴۴ ساعت پس از تزریق ترپنتین و سالین فیزیولوژیک نرمال اخذ گردید که دامنه طبیعی میزان سرم آمیلوئیدA  سرم خون اسبچه های خزر ۰-۵۶٫۵۸ میلی گرم بر لیتر و دامنه طبیعی میزان هاپتوگلوبین درسرم خون اسبچه های خزر ۰٫۴۱-۲٫۹۵ گرم بر لیتر بدست آمد روند تغییرات التهابی هاپتوگلوبین و سرم آمیلوئید A در زمان های مختلف پس از التهاب کاملا معنی دار بودند (P<0.001). نقاط برش هاپتوگلوبین در زمان های ۴، ۴۸ ،۷۲، ۱۴۴ ساعت پس از تزریق ترپنتین و القاء التهاب جهت تفکیک دام های سالم از بیمار در زمان های یاد شده به ترتیب ۱٫۳۵ g/l، ۱٫۴۳ g/l، ۲٫۱۴ g/l، ۳٫۱۰ g/l می باشد که حساسیت و ویژگی آن ها ۴ ساعت پس از القاء التهاب به ترتیب %۸۶٫۷ و ۸۰% و در زمان های ۴۸، ۷۲، ۱۴۴ ساعت پس از القاء التهاب همگی به ترتیب %۹۳٫۳ و ۱۰۰% بدست آمده است و نقاط برش سرم آمیلوئید A در زمان های ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۱۴۴ ساعت ۵۲٫۸ mg/l، ۱۵۱۷٫۳۱ mgl، ۱۶۲٫۸۱ mgl، ۴۷۹٫۴۸ mgl بودند که حساسیت و ویژگی همگی آنها در نقاط برش مذکور به ترتیب %۹۱٫۷، %۱۰۰ به دست آمده است. این یافته ها می تواند به عنوان شاخص شرایط فیزیولوژیکی اسبچه خزر مورد استفاده قرار گیرد.