مقاله بررسی تغییرات ساختار رسوبی بستر ناشی از فعالیت های صیادی به روش صید ترال در منطقه صیادی بحرکان (خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات ساختار رسوبی بستر ناشی از فعالیت های صیادی به روش صید ترال در منطقه صیادی بحرکان (خلیج فارس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صید ترال
مقاله رسوب
مقاله دانه بندی
مقاله بحرکان
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمحمدی مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: دوست شناس بابک
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مدیسه سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سخایی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی تغییرات خصوصیات بستر بر اثر ترال کشی در منطقه بحرکان انجام گردید. نمونه برداری از رسوبات طی دو نوبت به صورت قبل از شروع فعالیت شناورهای صیادی و دو هفته بعد از توقف ترال کشی شناورها در سال ۱۳۸۹ در منطقه صیادی بحرکان (شمال غربی خلیج فارس) انجام شد. به این منظور ۱۸ ایستگاه در دو عمق ۶ و ۱۰ متر تعیین گردید. نمونه های رسوب به وسیله گرب Veen Van با سطح مقطع ۰٫۰۲۵ متر مربع جمع آوری شدند. مقدار درصد سیلت و رس در اعماق ۶ و ۱۰ متر به ترتیب ۹۲٫۴۰ تا ۹۸٫۴۰ و ۸۹٫۸ تا ۹۸٫۸۴ درصد نشان داد که در هر دو عمق بعد از ترال کشی افزایش معنی داری یافته است (P<0.05). همچنین مقدار درصد مواد آلی کل در اعماق ۶ و ۱۰ متر به ترتیب ۱۹٫۷۵ تا ۲۸٫۴۱ و ۱۹٫۲۹ تا ۲۷٫۹۵ درصد تخمین زده شد که در هر دو عمق بعد از ترال کشی افزایش معنی داری پیدا نمود (P<0.05). میزان کربن آلی در اعماق ۶ و ۱۰ متر به ترتیب ۴٫۹۰ تا ۱۲٫۱۸ و ۴٫۷۰ تا ۱۲٫۶۸ میلی گرم در لیتر ثبت شد که در هر دو عمق متناسب با مواد آلی بعد از ترال کشی افزایش معنی داری یافت(P<0.05). همچنین مقدار مواد آلی با کربن آلی و درصد سیلت و رس همبستگی مثبت و معنی داری داشت (P<0.05). نتایج نشان داد که شدت اثر ترال کشی بر روی خصوصیات بستر، بین هر دو عمق اختلاف چندانی نداشت.