مقاله بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب (مطالعه‌ موردی: رود تالار، استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب (مطالعه‌ موردی: رود تالار، استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات زمانی و مکانی
مقاله کیفیت آب
مقاله حوضه‌‌ آبخیز تالار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب نژادروشن محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدی کاکا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کیفیت آبهای سطحی یک نگرانی جدی می باشد. تاثیرات انسانی، و به همان نسبت، فرایندهای طبیعی، آبهای سطحی را آلوده کرده، و استفاده از آنها را برای اهدافی مانند شرب، صنعت و یا کشاورزی ناممکن می سازد. دستیابی به برنامه ای مدیریت شده، که ارزیابی خاص و قابل اعتماد از کیفیت آب را ممکن سازد، بدون شناختن تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای سطحی امکان پذیر نخواهد بود. روش های آماری ابزاری مناسب و معتبر را برای درک بهتر تغییرات کیفیت آبهای سطحی، و وضعیت زیست محیطی، فراهم می کنند. در این پژوهش، تغییرات زمانی و مکانی ۱۲ فراسنج کیفیت آب رود حوضه‌ آبخیز تالار، شامل: غلظت املاح (TDS)، هدایت الکتریکی (EC)، اسیدیته (pH)، کاتیون ها (Ca, Mg, Na, K)، آنیون ها (HCO3, CL, SO4)، نسبت جذب سدیم (SAR) و سختی کل (TH) در شش ایستگاه و برای دوره‌ی مطالعاتی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ در سطح معنی داری ۰٫۰۱<P£۰٫۰۵، ۰٫۰۰۱<P£۰٫۰۱ و P£۰٫۰۵ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که زمان اثر معنی داری بر تغییرات فراسنج های کیفیت آب رود در این حوضه داشته‌، و این بر حسب مکان متفاوت بوده است. تغییرات زمانی فراسنج های کیفی آّب در ایستگاه های کیاکلا، پل شاهپور و شیرگاه تالار معنی دار نبود اما در ایستگاه های پل سفید تالار، خطیرکوه دوآب و پالند اثر معنی داری مشاهده شد که شامل افزایش مقادیر اکثر فراسنج های کیفیت آب رود (کاهش کیفیت آب رود) بوده است. هم چنین، مطالعه‌ تغییرات مکانی فراسنج های کیفیت آب رود آشکار نمود که مکان نیز بر تغییرات فراسنج های کیفیت آب رود اثر معنی داری داشته است، بطوری که ایستگاه خطیر کوه دوآب بیش ترین، و ایستگاه پل شاهپور کمترین مقادیر اکثر فراسنج های کیفیت آب رود را داشته اند.