مقاله بررسی تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برق در خانوارهای شهری و روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۳۷۳ تا ۳۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برق در خانوارهای شهری و روستایی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزایش تدریجی قیمت برق
مقاله تقاضای برق خانگی
مقاله تغییرات جبرانی
مقاله کاهش تدریجی یارانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی احمدآباد هانی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاهش شکاف شهری و روستایی یکی از عمده ترین مسائل توسعه پایدار، برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست. یکی از راه هایی که منجر به کاهش شکاف شهری و روستایی و حتی کاهش فاصله طبقاتی در شهرها و روستاها می شود تخصیص بهینه یارانه هاست. سوال این است که یک خانوار شهری و روستایی به چه میزان از یارانه های غیرمستقیم برق برخوردار می شوند؟ تغییرات رفاهی خانوارها در قبال تغییرات تدریجی قیمت برق چگونه می باشد؟
روش: تابع تقاضای برق به روش ARDL برای دوره زمانی ۱۳۸۷ـ۱۳۸۲ طبق سیکل دوماهه صدور قبض برق، برآورد می شود و سپس تغییرات رفاهی خانوارها در قبال تغییر قیمت برق محاسبه می شود.
یافته ها: کشش های قیمتی و درآمدی برای خانوار شهری و روستایی متفاوت است. متفاوت بودن کشش های قیمتی و درآمدی سبب شده است که خانوار شهری و روستایی به یک میزان از یارانه های غیرمستقیم برق بهره مند نشوند.
نتایج: نتایج نشان می دهد که در صورت افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق، خانوارهای شهری تقریبا سه برابر خانوارهای روستایی برای برق مصرفی خانوارشان، هزینه خواهند کرد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت منافع حاصل از افزایش تدریجی قیمت برق را به طور یکسان در بین خانوارها تقسیم کند. درآمد اسمی خانوارهای روستایی هفت صدم درصد افزایش ولی درآمد اسمی خانوار شهری چهار صدم درصد کاهش خواهد یافت.