مقاله بررسی تغییرات دندانی- اسکلتی متعاقب گسترش کام توسط پیچ هایراکس با تماس دو نقطه ای روی دندان های مولر بیماران ۸ تا ۱۳ ساله: یک مطالعه مقدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات دندانی- اسکلتی متعاقب گسترش کام توسط پیچ هایراکس با تماس دو نقطه ای روی دندان های مولر بیماران ۸ تا ۱۳ ساله: یک مطالعه مقدماتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنیک گسترش فک بالا
مقاله سوچورهای کرانیال
مقاله قوس دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زرعیان نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: اثناعشری اصفهانی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اخیرا درمان های ارتودنسی به سمت ارتوپدی دندانی صورتی و درمان های بدون کشیدن دندان، گرایش پیدا کرده اند. یکی از این روش های ارتوپدی، گسترش اسکلتی کام می باشد. هدف این تحقیق، بررسی تغییرات دندانی و اسکلتی ایجاد شده توسط گسترش عرضی کام به وسیله پیچ هایراکس در هر سه بعد بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقدماتی- تجربی ۸ بیمار (۴ پسر و ۴ دختر) با متوسط سنی ۹ سال و ۷ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. از پیچ هایراکس با بندگذاری روی مولرهای اول بالا، استفاده شد. فاز فعال درمان حدود ۲ ماه و فاز ثبات ۴ ماه بود. لترال سفالومتری و سفالومتری های خلفی- قدامی تهیه و تریس شدند و اندازه گیری روی کست های مطالعه قبل و بعد از درمان انجام شد. مقایسه میانگین هر یک از متغیرها توسط آزمون ویلکوکسون در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۰٫۵ انجام شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: بعد عرضی ماگزیلا از نظر دندانی و اسکلتی افزایش یافت. میانگین افزایش عرض اسکلتی در ناحیه مولرهای ماگزیلا (۵٫۶ میلی متر) بیش تر از میانگین افزایش عرض در ناحیه کانین های ماگزیلا (۲٫۳ میلی متر) بود. فک پایین، افزایش میانگین کمی را در بعد عرضی در ناحیه مولرها (۴٫۸ میلی متر) نشان داد. میانگین افزایش پیرامون قوس در فک بالا (۳ میلی متر) از لحاظ آماری معنی داری بود (۰٫۰۱۲=p value). در بعد عمودی، خلف ماگزیلا بیش تر از قدام آن به سمت پایین جابه جا شده بود. افزایش ارتفاع صورت از لحاظ آماری معنی دار نبود (۰٫۳۹۶=p value) تغییر آماری معنی دار در موقعیت دندان های قدامی فک بالا و پایین مشاهده نشد (۰٫۳۴۳, ۰٫۳۹۷=p value).
نتیجه گیری: پیچ هایراکس با تماس دو نقطه ای در گسترش عرضی ناحیه خلف کام موفق تر از قدام بود و بر ارتفاع صورت و موقعیت دندان های قدامی تاثیر چشم گیری نداشت.