مقاله بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان دارویی
مقاله ورمی کمپوست
مقاله درصد اسانس
مقاله عملکرد اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال حجت
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت گیاهان دارویی و عدم وجود مطالعات کافی در رابطه با ارزیابی منابع مختلف کودی بر روی گیاه دارویی همیشه بهار، آزمایشی در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در اراضی شهرستان مشگین شهر، از توابع استان اردبیل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۶ تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: ورمی کمپوست ۳ تن در هکتار، نیتروکسین ۳ لیتر در هکتار، کود فسفات ۱۰ لیتر در هکتار، ترکیب کود ورمی کمپوست ۱٫۵ تن در هکتار به همراه فسفات ۵ لیتر در هکتار، ترکیب نیتروکسین ۲ لیتر در هکتار، تیمار فسفات ۳ لیتر در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود). صفات اندازه گیری شده شامل درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره بود. گیاهان تحت تیمار کود ورمی کمپوست بیشترین عملکرد کل (۶۰۳۳ کیلوگرم در هکتار) را داشتند. بیشترین درصد اسانس در تیمار با ترکیب نیتروکسین – فسفات بدست آمد، بیشترین عملکرد اسانس نیز در ترکیب تیماری نیتروکسین – فسفات و تیمار ورمی کمپوست مشاهده گردید. شاخص برداشت و درصد عصاره تحت تاثیر تیمارهای مورد استفاده قرار نگرفتند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نیز نشان داد که درصد اسانس با درصد عصاره در سطح احتمال ۱ درصد همبستگی مثبت معنی داری داشتند. در نهایت نتایج حاکی از اثر مثبت کودهای آلی و بیولوژیک بر اکثر صفات مورد مطالعه نسبت به شاهد بودند.