مقاله بررسی تغییرات جوانه زنی، رشد ریشه و ساقه در ژنوتیپ های مختلف لوبیا تحت تنش کادمیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات جوانه زنی، رشد ریشه و ساقه در ژنوتیپ های مختلف لوبیا تحت تنش کادمیوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کادمیوم
مقاله لوبیا
مقاله ژنوتیپ
مقاله تنش اکسیداتیو
مقاله پارامترهای رشدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: بی همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فروزش پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کادمیوم جزء فلزات سنگین طبقه بندی می شود که در گیاهان تنش اکسیداتیو ایجاد می کند. این یون سمیت بالایی برای گیاهان و حیوانات دارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش کادمیوم بر پارامترهای رشدی در گیاهچه های لوبیا انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی طراحی گردید و بذور ۲۵ ژنوتیپ لوبیا در شرایط آزمایشگاه در محیط حاوی کلرید کادمیوم دارای غلظت های صفر (شاهد) و mg/lit رشد کردند. سنجش پارامترهای رشدی پس از ۸ روز انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف، سطوح کادمیوم واثرات متقابل ژنوتیپ در کادمیوم در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری وجود دارد. به طوری که در تیمارهایشامل کادمیوم در تمامی ژنوتیپ ها میزان صفات طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، درصد جوانه زنی و وزن تر نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت که این موارد کاهش یافته می تواند آثاری از آسیب های وارد شده به گیاهان در اثر تنش کادمیوم باشد. بنابراین ژنوتیپ هایی که کاهش کمتری در صفات مورد مطالعه دارند می توانند به عنوان ژنوتیپ های متحمل تر به تنش کادمیوم در نظر گرفته شوند.