مقاله بررسی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) و سیاه ماهی (Capoeta damascina) در دو فصل گرم (تابستان) و سرد (پاییز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) و سیاه ماهی (Capoeta damascina) در دو فصل گرم (تابستان) و سرد (پاییز)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی بوتک
مقاله سیاه ماهی فلس ریز
مقاله ترکیبات بیوشیمیایی
مقاله فصل
مقاله رودخانه سزار استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مینابی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رونق محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: کوچینین پریتا
جناب آقای / سرکار خانم: حقی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: مرمضی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مینابی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر جهت بررسی مقایسه ای ترکیبات بیوشیمیایی دو گونه ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) و سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در فصول گرم (تابستان) و سرد (پاییز) در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. در هر فصل ۹ نمونه از ماهی بوتک با میانگین وزن کل ۵٫۷۳±۳۵۰ گرم و طول کل ۱٫۱±۱۶٫۵ سانتی متر و سیاه ماهی فلس ریز با میانگین وزن کل ۷٫۵۸±۳۴۵ گرم و طول کل ۱٫۴±۱۵٫۸ سانتی متر از رودخانه سزار واقع در استان لرستان از ایستگاهای ۱، ۲ و ۳ صید و زیست سنجی گردیدند. بر اساس نتایج این تحقیق بالاترین میزان رطوبت لاشه بدن در سیاه ماهی فلس ریز در فصل گرم با ۷۸٫۶۹ درصد وزن بدن و کمترین مقدار آن در ماهی بوتک در فصل گرم ۷۴٫۰۵ درصد وزن بدن مشاهده گردید. اختلاف معنی داری در میزان رطوبت بین فصل گرم و سرد در ماهی بوتک مشاهده شد (P<0.05). در صورتیکه میزان رطوبت لاشه سیاه ماهی در فصول گرم و سرد اختلاف معنی داری نشان نداد. به هرحال بر اساس نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه، اختلاف معنی داری در میزان رطوبت لاشه بین دو گونه در فصلهای گرم و سرد مشاهده گردید (P<0.05). آزمون توکی این اختلاف را بین میزان رطوبت لاشه ماهی بوتک در فصل گرم با سایر مقادیر رطوبت را نشان داد. بیشترین و کمترین محتوی پروتئین به ترتیب در ماهی بوتک در فصل گرم با ۹٫۴۰ درصد و در سیاه ماهی فلس ریز در فصل سرد با ۶٫۸۶ درصد وزن بدن ثبت شد. اختلاف معنی داری در میزان پروتئین لاشه ماهی بوتک و سیاه ماهی در فصل گرم و سرد مشاهده گردید (P<0.05). این اختلاف بین محتوی پروتئین ماهی بوتک در فصل سرد و سیاه ماهی در فصل گرم با میزان پروتئین ماهی بوتک در فصل گرم و سیاه ماهی در فصل سرد مشاهد گردید. ماهی بوتک در فصل گرم بیشترین میزان چربی با ۴٫۳۸ درصد وزن بدن را نشان داد. به هرحال اختلاف معنی داری در میزان چربی لاشه ماهی بوتک و سیاه ماهی در فصل گرم و سرد مشاهده گردید (P<0.05). محتوی خاکستر بدن ماهی بوتک و سیاه ماهی فلس ریز در فصل گرم و سرد اختلاف معنی داری نشان نداد. همچنین در بررسی آنالیز واریانس یکطرفه نیز اختلاف معنی داری بین دو گونه مشاهده نگردید. به هرحال باید عنوان نمود که ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بوتک و سیاه ماهی تحت تاثیر فصل گرم و سرد قرار گرفتند که بیشتر ناشی از تغییرات درجه حرارت در دو فصل می باشد که منجر به ایجاد اختلاف در وفور غذا در محیط و تاثیر بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن می گردد و همچنین احتمال می رود اوایل شروع چرخه تولید مثلی باعث ایجاد تغییراتی در میزان ترکیبات چربی و پروتئین بدن هر دو ماهی می گردد.