مقاله بررسی تغییرات بیوماس گیاهی گونه دارویی Ziziphora clinopodioides در منطقه نیمه استپی قره باغ ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات بیوماس گیاهی گونه دارویی Ziziphora clinopodioides در منطقه نیمه استپی قره باغ ارومیه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله تولید علوفه
مقاله مصرف علوفه
مقاله Ziziphora clinopodioides
مقاله ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سور انور
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده سوادرودباری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هریک از گونه های مرتعی در ماه های فصل چراء و سال های مختلف تولید معینی دارند. دام چرنده نیز در هر مقطع از فصل چراء و سال های مختلف مقدار علوفه معینی مصرف می کند که برحسب شرایط و نژادهای مختلف متفاوت می باشد. بدون شناخت خصوصیات تولیدی گیاهان و میزان مصرف علوفه یک مرتع در طول دوره چراء، برنامه ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی باشد. به منظور بررسی خصوصیات رویشی و تولیدی و میزان مصرف علوفه گونه Ziziphora clinopodioides در مراحل مختلف فنولوژی توسط دام، تحقیق حاضر به مدت چهار سال (۸۹-۸۶) در مراتع قره باغ ارومیه انجام شد. بدین منظور با شروع فصل چراء و ورود دام به مرتع، میزان علوفه باقی مانده گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت شده و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان مصرف از گونه تعیین شد. به منظور بررسی تاثیر سال های مورد مطالعه و ماه های برداشت بر تولید و مصرف گونه تحت بررسی، اعداد حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که بین ماه های مختلف مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود داشته و بیشترین مقدار تولید و مصرف در سال چهارم رخ داده است. در طی شش ماه، تولید علوفه (بیوماس) شهریور ماه دارای کمترین و تیر و خرداد دارای بیشترین میزان تولید بوده است اما مصرف در اردیبهشت ماه بالاترین میزان را در بین ماه های فصل چراء داشته است. به طورکلی می توان دما و بارندگی را دو عامل موثر بر میزان تولید و مصرف این گونه دانست.