مقاله بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم خون گوسفندان در آلودگی به نماتودهای دستگاه گوارش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۶۹۷ تا ۱۷۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم خون گوسفندان در آلودگی به نماتودهای دستگاه گوارش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات بیوشیمیایی سرم
مقاله گوسفند
مقاله نماتودهای دستگاه گوارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری جوزانی رضی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم خون در حیوانات مبتلا به نماتودهای دستگاه گوارش، فاکتورهای بیوشیمیایی سرم از قبیل کلسیم، فسفر، منیزیم، فسفاتاز قلیایی، پروتئین تام، آلبومین، آلفاگلوبولین، بتا گلوبولین و گاماگلوبولین اندازه گیری شد و با سرم خون حیوانات شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج از لحاظ آماری با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که میزان کلسیم و فسفر سرم اختلاف آماری معنی داری (۰٫۰۵>p) بین دو گروه مورد مطالعه دارد. مقدار پروتئین تام و آلبومین سرم نیز در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داد (۰٫۰۵>p). میزان آلفاگلوبولین سرم افزایش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (۰٫۰۰۵>p). نتیجه مطالعه نشان داد که آلودگی گوسفندان به نماتودهای دستگاه گوارش باعث تغییرات مشخصی در پارامترهای سرم خون می گردد.