مقاله بررسی تغییرات برخی آمین های بیوژنیک ماهی گیدر (Thunnus albacares) نگهداری شده در یخ و انجماد در شناورهای صیادی چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات برخی آمین های بیوژنیک ماهی گیدر (Thunnus albacares) نگهداری شده در یخ و انجماد در شناورهای صیادی چابهار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمین های بیوژن (هیستامین
مقاله پوترسین
مقاله کاداورین)
مقاله ماهی گیدر (Thunnus albacares)
مقاله بار باکتریایی
مقاله یخ
مقاله انجماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: پیغمبری سیدیوسف
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق که در فروردین ۸۸ انجام شده است به بررسی میزان آمین های بیوژن پوترسین، کدورین و هیستامین ماهی گیدر(Thunnus albacares و رابطه آن ها با بارمیکروبی حاصل از دو روش نگهداری در یخ و انجماد پرداخته شده است. پس از کشت میکروبی قطعه ای از عضله های ۱۵ نمونه ماهی گیدر، عصاره ای را استخراج کرده و مورد آنالیز شیمیایی قرار دادیم. بیشترین تعداد نمونه های ردیابی شده برای آمین ها به ترتیب برای پوترسین، کدورین و سپس هیستامین بوده است. با نگهداری ماهیان در یخ، مشاهده گردید که آمین پوترسین به عنوان عمده ترین آمین تشکیل شده در این شرایط نگهداری بوده است. با افزایش بار باکتریایی، میزان تولید آمین های پوترسین، کدورین و هیستامین افزایش می یابد و این دو عامل یعنی بار باکتریایی و تولید آمین ها با یکدیگر رابطه تنگاتنگ و مستقیمی دارند. با افزایش بار باکتریایی، مقدار پوترسین در عضله نگهداری شده در یخ افزایش یافته و از رابطه خطی مثبت، بالا (r=0.97) و معنی داری (P<0.05) برخوردار است. طی نگهداری در یخ و انجماد، بیشترین مقدار آمین پوترسین مربوط به نمونه ای بوده است که بیشترین بار باکتریایی را داشته است. با افزایش بار باکتریایی، مقدار کادورین در عضله نگهداری شده در یخ افزایش یافته و از رابطه خطی، مثبت، بالا (r=0.94) و معنی داری (P<0.05) برخوردار است. همین طور با افزایش بار باکتریایی، مقدار هیستامین در عضله نگهداری شده در یخ افزایش یافته و از رابطه نمایی، مثبت، بالا (r=0.99) و معنی داری (P<0.05) برخوردار است. به همین صورت با افزایش بار باکتریایی، مقدار پوترسین و کاداورین در عضله نگهداری شده به حالت انجماد افزایش یافته و از رابطه نمایی مثبت، بالا (r=0.98) و (r=0.96) و معنی داری (P<0.05) به ترتیب برخوردار است. تولید آمین هیستامین در حالت یخ و انجماد بسته به تولید آمین پوترسین و کاداورین است و با افزایش تولید پوترسین و کاداورین، میزان تولید آمین هیستامین نیز افزایش می یابد. در حالت انجماد، آمین هیستامین ردیابی نشد، زیرا باکتری های موجود در نمونه های منجمد سایکروفیل اند و قادر به تولید آمین هیستامین نیستند.