مقاله بررسی تعادل ایستایی افراد مبتلا به صافی کف پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۷۷ تا ۱۲۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تعادل ایستایی افراد مبتلا به صافی کف پا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل
مقاله صافی کف پا
مقاله کفی طبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سطوتی بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی بلداجی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: پل فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صافی کف پا یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی است که علاوه بر عملکرد پا، بر تنظیم راستای مفاصل مچ، زانو و هیپ نیز تاثیر می گذارد. بر اساس مطالعات موجود، الگوی راه رفتن افراد مبتلا به صافی کف پا با افراد سالم متفاوت است، اما تفاوت های موجود در تعادل و تاثیر کفی طبی بررسی نشده است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تعادل افراد مبتلا به صافی کف پا، با و بدون استفاده از کفی طبی بود.
مواد و روش ها: در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر، تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو گروه سالم و مبتلا به صافی کف پا شرکت داشتند. برای اندازه گیری مرکز فشار از یک صفحه نیروی Kistler استفاده شد. تعادل با محاسبه نوسان مرکز فشار، طول مسیر و سرعت در راستای داخلی – خارجی و قدامی – خلفی به دست آمد. تفاوت بین دو گروه با و بدون کفی طبی چرمی توسط آزمون Two sample t و Paired t ارزیابی شد (a=0.05).
یافته ها: تفاوت قابل توجهی در تعادل بین افراد سالم و افراد مبتلا به صافی کف پا بر اساس سرعت مرکز فشار در صفحات قدامی- خلفی و داخلی – خارجی و سرعت کل مشاهده شد. مقدار میانگین سرعت کل مرکز فشار طی ایستادن با و بدون کفی طبی، ۱۶۴۵٫۴۲±۱۶۰ و ۲۷۵۲±۶۸۳ میلی متر بر دقیقه بود (P<0.05).
نتیجه گیری: افراد مبتلا به صافی کف پا به دلیل از دست دادن تنطیم راستای ساختار پا و کاهش درک حرکتی لیگامان ها و تاندون های پا در مقایسه با افراد سالم، تعادل کمتری طی ایستادن دارند. به نظر می رسد که کفی طبی سبب بهبود تنظیم راستای ساختار پا و کاهش نیروهای وارد بر لیگامان ها و در نتیجه بهبود تعادل می شود.