مقاله بررسی تعادل استاتیکی و دینامیکی ورزشکاران دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده از طریق آرتروسکوپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تعادل استاتیکی و دینامیکی ورزشکاران دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده از طریق آرتروسکوپی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ACL ،ACL بازسازی شده
مقاله تعادل ایستا و تعادل پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: آهنجان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مهمترین رباط های تثبیت کننده زانو رباط صلیبی قدامی می باشد (۲۰). رباط صلیبی قدامی به حفظ پایداری دینامیکی – استاتیکی و هماهنگی حرکتی مفصل زانو کمک می کند. آسیب ACL تاثیر شدیدی بر عملکرد حرکتی زانو و تعادل افراد می گذارد (۵). در این پژوهش، تاثیر تمرینات تسریعی بر تعادل دینامیکی و استاتیکی ورزش کارانی که بازسازی ACL از طریق عمل آرتروسکوپی داشته اند ارزیابی شده است.
مواد و روش ها: ۳۰ ورزش کار با بازسازی ACL از طریق BPTBG با میانگین سنی ۲۸٫۷ سال انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری کنترل و تجربی تقسیم بندی شدند. گروه تجربی، پروتکل بازتوانی تسریعی و گروه کنترل، یک دوره فیزیوتراپی معمول را به مدت ۲۴ هفته اجرا کردند. در پایان ماه های ۳، ۶ و ۹ تعادل پویا و ایستا مورد ارزیابی قرار گرفت. از repeated measure ANOVA و آزمون T مستقل برای تجزیه و تحلیل نتایج در سطح ۰٫۰۵ بهره گرفته شد.
نتایج: در هر دو گروه (گروه بازتوانی تسریعی و کنترل) تعادل ایستا و پویا اندام جراحی شده کمتر از اندام سالم بود. تعادل ایستا و پویا زانو در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. پایداری اندام تحتانی در گروه تجربی بیشتر از گروه کنترل بود (p=0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نقص موجود در تعادل ایستا و پویای ورزشکاران حتی بعد از مراحل بازتوانی به طور کامل مرتفع نمی شود. همچنین برنامه تمرینات عصبی عضلانی به طور قابل ملاحظه ای ناپایداری اندام تحتانی را کاهش می دهد و باید بخش مهمی از برنامه بازتوانی ورزشکاران را برای به خود اختصاص دهد.