مقاله بررسی تطبیقی کیفیت زندگی شهری در روستاهای ادغام شده با هسته های طراحی شده (مورد مطالعه: شهر تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی کیفیت زندگی شهری در روستاهای ادغام شده با هسته های طراحی شده (مورد مطالعه: شهر تبریز)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله روستاهای ادغام شده
مقاله هسته های طراحی شده
مقاله تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و پیچیده است که از سوی متفکران علوم شهری و دیگر اندیشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است. در این مقاله هدف بررسی تطبیقی نواحی مختلف شهری تبریز بر اساس شاخص های تعریف شده در رابطه با کیفیت زندگی است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، شامل ۴ محله از دو بافت متفاوت (روستایی و طراحی شده) شهری است. روش پژوهش مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای و بازدید مقدماتی صورت گرفته و مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه در محدوده های مورد مطالعه، از فرمول کوکران و برای توزیع پرسشنامه، از روش تصادفی ساده استفاده شده است و در هرکدام از بافت ها ۱۳۰ پرسشنامه توزیع شده است و در پایان برای تحلیل از آمارهای توصیفی، تحلیل واریانس یکطرفه (آزمون Anova) و تحلیل عاملی استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت مندی بافت روستایی در بعد اجتماعی (۱۳٫۶۱ درصد)، نسبت به بافت طراحی شده (۱۲٫۹۹ درصد) در سطح مطلوبتری قرار دارد اما میزان رضایت مندی در بعد کالبدی و میزان نارضایتی در بعد زیست محیطی بافت طراحی شده، به ترتیب با ۳۸٫۱۸ درصد و ۱۱٫۵۸ درصد نسبت به بافت روستایی (کالبدی ۳۳٫۴۸ درصد و زیست محیطی ۱۸٫۳۷ درصد) از سطح کیفی مطلوبی برخوردار است. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی، نشانگر این است که در بافت روستایی عامل های رضایت مندی از امکانات و زیست محیطی و در بافت طراحی شده رضایت مندی از امکانات و محیط کالبدی بیشترین و مهم ترین نقش را در شکل گیری میزان رضایت مندی ساکنان نسبت به محلات خود را ایفا می کنند.