مقاله بررسی تطبیقی وضعیت مهارت های تنظیم هیجانی در افسران پلیس ایران و آلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش در علوم انتظامی از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی وضعیت مهارت های تنظیم هیجانی در افسران پلیس ایران و آلمان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسران پلیس
مقاله ایران
مقاله آلمان
مقاله مهارت های تنظیم هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباط میلی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محبی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افسران پلیس به طور معمول در معرض موقعیت هایی هستند که هیجانات منفی زیادی را فرامی خواند؛ بنابراین نیازی قوی برای روش های موثر سنجش تنظیم چنین هیجاناتی در آنها وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت تنظیم هیجانی افسران پلیس ایران و مقایسه آن با وضعیت تنظیم هیجانی افسران پلیس آلمان است. گزارش های تنظیم هیجانی نودو هشت افسر پلیس ایران (۱۳۹۲) به وسیله پرسشنامه مهارت تنظیم هیجانی (ERSQ)  سنجیده و با نتایج وضعیت تنظیم هیجانی افسران پلیس آلمان (۲۰۱۴) مقایسه شد. نتایج، نشان میدهد بین نمره کلی تنظیم هیجانی دو گروه از لحاظ آماری، تفاوت معنی داری نیست. در هر دو گروه، ضعف هایی در مقیاس های هوشیاری، درک احساسات خویش، ادراک حسی و جسمی هیجانات، تغییر و تابآوری روانی (تحمل و بردباری در برابر هیجانات منفی) مشاهده شد. میانگین نمرات پلیس آلمان در مهارت های شفافیت و پذیرش هیجانات، نسبت به پلیس ایران و از سویی، میانگین نمرات پلیس ایران در مهارت های آمادگی برای مواجهه با هیجانات منفی و خودحمایتگری از پلیس آلمان از نظر آماری به طور معناداری، بالاتر است. این پژوهش، پیشنهاد میکند که تمرکز بر مهارتهای تنظیم هیجانی و آموزش آن در برنامه های پیشگیرانه حوزه سلامت روان افسران پلیس، به عنوان مولفه مهمی در نظر گرفته شود.