مقاله بررسی تطبیقی نمایش های تعزیه و تراژدی بر اساس نظریات ارسطو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۳۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی نمایش های تعزیه و تراژدی بر اساس نظریات ارسطو
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعزیه
مقاله تراژدی
مقاله امر تراژیک
مقاله روایت گری
مقاله تقلید کنش
مقاله شبیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیراوی ونک مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نفس اقدس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعزیه و تراژدی، نمایش هایی آئینی و مذهبی همراه با امکانات و ویژگی های مختص خویش هستند. وجود ویژگی هایی چون روایت گری، بدیهه سازی، تعلیق و تعویق حوادث و امکاناتی از این دست در تعزیه و ویژگی هایی چون تقلید کنش، شخصیت پردازی و وحدت های سه گانه «کنش»، «زمان» و «مکان» در تراژدی از هریک از آنها نمایشی خاص می سازد که با وجود تفاوت های یاد شده، این دو گونه نمایشی در وقوع «فاجعه» یا «امر تراژیک» و خاستگاه آیینی مشترک اند. حال پرسش این است که کدام ویژگی ها و عناصر در تعزیه و تراژدی وجود دارد که به وقوع امر تراژیک منجر می شود و آیا می توان بر اساس تفاوت ها و شباهت های این دو گونه نمایشی، تعزیه را نوعی تراژدی محسوب کرد یا نه. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی_تطبیقی و با رویکرد فلسفی بر اساس نظر ارسطو سعی در تبیین این نظر دارد که با وجود عناصر تراژیک در تعزیه و وقوع امر تراژیک در آن، این نمایش از نوع تراژدی نبوده بلکه از نوع حماسه می باشد.