مقاله بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۷۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام های رای دهی ترجیحی
مقاله اولویت بندی داوطلبان
مقاله برگه رای
مقاله استرالیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیرائی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی سیدمجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قوانین انتخاباتی و نظام های انتخاباتی دو مفهوم متمایز از یکدیگرند؛ چه قوانین انتخاباتی تنها یکی از عوامل تکوین و انتظام هر نظام انتخاباتی است، هرچند که مهم ترین آن ها است. کسب پیروزی در هر رقابت انتخاباتی از رهگذر تفوق عددی و به بیان دیگر، متغیرهای کمی سامان می یابد. با این همه، برخی نظام های انتخاباتی، بسته به عوامل متعدد سیاسی – به طور مشخص نظام رای دهی رای دهی ترجیحی که انگیزه اولیه طراحان آن حفظ حقوق اقلیت در جوامع چند قومیتی بوده است – موفق به تزریق متغیرهای معین کیفی در نفس انتخابات و نتیجه نهایی شده اند. به بیان دیگر، سازوکارهایی در این دستگاه های انتخاباتی پیش بینی شده است که صرف تفوق عددی یک نامزد یا حزب مفروض، منجر به تعیین نتیجه نهایی و لاجرم حذف دیگر نامزدها و احزاب از گردونه رقابت انتخاباتی نمی گردد. این مقاله ضمن بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی در مقایسه با نظام های رای دهی اکثریتی، بر آن است که می توان از طریق روش پژوهش همبستگی اثبات نمود کرد که در نظام رای دهی ترجیحی، هیچ گونه رابطه همبستگی میان تعداد آرای ماخوذ و پیروزی در انتخابات وجود ندارد و همین امر موجب تکثر هرچه بیش تر در جوانب مختلف انتخابات خواهد شد. صرفنظر از معایب، نظام رای دهی ترجیحی در مقایسه با دیگر نظام های انتخاباتی، از جمله نظام رای دهی اکثریتی، سازوکارهای دقیق تری برای ایجاد بسترهای حقوقی انعکاس حداکثری سلایق انتخاباتی رای دهندگان فراهم می آورد. منظور از واژه های دستگاه، نظام و شیوه، همان سیستم است.