مقاله بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر
مقاله فقر فرهنگی
مقاله فقر موقعیتی
مقاله فقر ربطی
مقاله فقر مسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی فاطمه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز می باشد. روش تحقیق پیمایش بوده و جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در شهر تبریز تشکیل می دهد، که بر اساس آخرین سالنامه آماری منتشر شده شهر تبریز (۱۳۸۸) تعداد آن ۳۹۱۸۶۰ خانوار می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ نفر برآورده شد. شیوه نمونه گیری خوشه ای و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. برای ارائه نتایج از روش ها و آماره های توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های تحلیل واریانس و توکی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام گردید. میزان فقر کل با محاسبه مجموع نمرات فقر فرهنگی، فقر موقعیتی، فقر ربطی و فقر مسکن به دست آمد. هم چنین میزان هر یک از ابعاد نام برده در مناطق مختلف شهر تبریز سنجش و مقایسه شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس، بیانگر این است که بین فقر و ابعاد آن در ۱۰ منطقه شهرداری تبریز تفاوت معنی داری وجود دارد. آزمون توکی نیز به صورت دقیق تر این تفاوت میانگین را در ابعاد مختلف به ترسیم کشید.