مقاله بررسی تطبیقی میزان دقت روش های AHP فازی و AHP کلاسیک برای رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیکشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی میزان دقت روش های AHP فازی و AHP کلاسیک برای رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیکشهر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندی
مقاله شاخص های کیفیت زندگی
مقاله نواحی روستایی
مقاله AHP فازی
مقاله AHP کلاسیک
مقاله دهستان مهبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بریمانی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: راستی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کیفیت زندگی از مباحث محوری مد نظر اکثر صاحب نظران حوزه برنامه ریزی و توسعه در سکونتگاه های انسانی است. این مبحث در کشورهای کمتر توسعه یافته با چالش های فراوانی روبرو است و عوامل متعددی در ابعاد مختلف بر آن تاثیر می گذارند. عمده ترین شاخص های موثر بر کیفیت زندگی در این کشورها به ویژه در نواحی روستایی مناطق محروم غالبا حول محور نیازهای اساسی زندگی می چرخد که به روش های مختلف از جمله تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک (AHP) و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته از دو روش یاد شده به صورت تطبیقی استفاده شده است. به دلیل تفاوت در نتایج حاصله، میزان دقت توسط شاخص میانگین مربع خطا (MSE) مورد مداقه مجدد قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد:
اول؛ در هر یک از دو روش، “درآمد و اشتغال” بیشترین و “مشارکت” کمترین اهمیت و تاثیر را بر کیفیت زندگی مردم محدوده مورد مطالعه داشته است.
دوم؛ در ارزیابی و تعیین درجه اهمیت شاخص ها، بین روش تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک (AHP) و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) تفاوت چشمگیری وجود دارد.
سوم؛ در انطباق با واقعیت های موجود، روش فازی در قیاس با روش کلاسیک از میزان دقت بیشتری برخودار است، و این تفاوت با استفاده از شاخص میانگین مربع خطا (MSE) مورد تایید قرار گرفت.