مقاله بررسی تطبیقی معماری و تزئینات مدرسه غیاثیه خرگرد و مدرسه چهارباغ اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۳۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی معماری و تزئینات مدرسه غیاثیه خرگرد و مدرسه چهارباغ اصفهان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماری
مقاله تزئینات
مقاله مدرسه غیاثیه
مقاله مدرسه چهارباغ
مقاله تداوم سنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی کاخکی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی نژاد بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی و بررسی تاریخ تحولات بناهای دوره های اسلامی به این مهم رهنمون می شود که سیر تحولات این ابنیه به گونه ای ادامه دهنده سنت های دوره های قبل از خود است. می توان گفت که تاثیر یکپارچه فرهنگ اسلامی در دوره های مختلف یکی از دلایل این تداوم سنت هاست، به گونه ای که در هر دوره سعی می شد از سنت ها و الگوهای دوره قبل به فراخور نیاز و متناسب با تحولات بهره ببرند و آن را تکامل دهند. در این خصوص می توان مدرسه را بنیانی برای آموزش متعالی تر و پاسخی به نیازهای جامعه مسلمانان عنوان کرد.
در این میان، مدرسه غیاثیه خرگرد مدرسه ای شاخص از دوره تیموری و مدرسه چهارباغ اصفهان باشکوه ترین مدرسه صفوی و ادامه دهنده سنت های معماری مدارس عصر تیموری از لحاظ معماری و تزئینات شناخته می شود. از این جهت، با توجه به اینکه در اواخر دوره تیموری معماری به اوج خود رسیده، می توان این فرضیه را طرح کرد که معماری و تزئینات مدرسه چهارباغ متاثر از مدرسه غیاثیه خرگرد است.
پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تطبیقی – تحلیلی و انجام تحقیقات کتابخانه ای و میدانی به ارزیابی و مقایسه تطبیقی معماری و تزئینات دو بنای شاخص بپردازد.
با بررسی های انجام شده در این مقاله این نتیجه حاصل شد که از بین عناصر کالبدی تطبیق یافته در تناسبات، بعضا انواع تکنیک ها، نقوش هندسی و خطوط کوفی بنایی، مدرسه چهارباغ متاثر از مدرسه غیاثیه بوده است. ولی این موضوع در خصوص ساختار فضایی، سلسله مراتب، همجواری، هماهنگی با اقلیم، کتیبه ها و انواع نقوش به صورت اثبات شده دیده نشد. بیشتر تزئینات کاشیکاری مدرسه غیاثیه به صورت نقوش اسلیمی و خطوط معقلی است در صورتی که در مدرسه چهارباغ به صورت هندسی، انتزاعی و خطوط ثلث است که استحکام ساده و روانی دارد.