مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش در سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش در سازمان ها
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رئالیسم
مقاله معرفت شناسی
مقاله فرایند تبدیل دانش (SECI)
مقاله پست مدرن
مقاله ایده آلیسم
مقاله ایجاد دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپناه عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابروش رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه ایجاد دانش سازمانی با هدف نوآوری و خلق دانش در سازمان ها، دانش را به ضمنی و آشکار تقسیم می نماید و در یک فرایند چهار مرحله ای تبیین می کند که چگونه با استفاده از فرایند SECI می توان دانشی جدید در سازمان ایجاد کرد. این نظریه در فرایند تبدیل دانش از ضمنی به آشکار و بالعکس، مبتنی بر اندیشه های ایده آلیسم معرفتی می باشد. نگاه هستی شناسانه این نظریه نیز نومینالیستی بوده و حقیقت های عینی را وقعی نمی نهد. از سوی دیگر انسان در این نظریه موجودی فعال در عرصه فهم دانش معرفی شده و او را خالق اطلاعات قلمداد می نماید. این نظریه با استفاده از روش شناسی تفسیری، تحلیل گفتمانی و پساساختارگرایی در زمره نظریه های پست مدرن قرار می گیرد.
در معرفت شناسی اسلامی ملاک صدق، مطابقت با واقع است؛ و معیار صدق نیز بر مبناگرایی استوار است؛ در هستی شناسی نیز، با پذیرش واقع گرایی، قایل به واقعیت نفس الامری برای محکی قضایا هستند. و انسان در اندیشه اسلامی کاشف اطلاعات و پدیده ها است و صرفا روابط بین پدیده ها را کشف می کند. روش شناسی اسلامی هر عاملی را در تبیین پدیده ها موثر نمی داند و هر گونه عامل درونی یا بیرونی را به صورت مطلق در تبیین نظریه دخالت نمی دهد؛ به عبارت دیگر، عواملی که موجب نسبی شدن پدیده ها و نظریه ها می شوند را فاقد اعتبار دانسته و در روش شناسی و تبیین پدیده ها آن ها را به بازی نمی گیرد.
در نهایت با جایگزینی مبانی و روش شناسی اسلامی در مبانی نظریه، مشاهده خواهیم نمود که فرایند SECI که دانش را از ضمنی به آشکار و بالعکس تبدیل می کند تا دانش جدیدی در سازمان ایجاد شود، هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، زیرا با جایگزینی مبانی اسلامی: برخی از مراحل این فرایند با مشکل مواجه خواهند شد و فرایند مذکور دیگر قابلیت استمرار و گردش را ندارند تا بتواند دانش جدیدی را بیافریند.