مقاله بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی کلانشهر تهران مطالعه موردی؛ منطقه ۶ و ۱۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی کلانشهر تهران مطالعه موردی؛ منطقه ۶ و ۱۰
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار اجتماعی
مقاله مشارکت شهروندی
مقاله کیفیت محیط زندگی
مقاله عملکرد مدیریت شهری
مقاله کلانشهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورموسوی سیدموسی
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بعد اجتماعی رویکرد توسعه پایدار شهری با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی و برابری درون نسلی، ابزار مفیدی در خدمت انسجام شهری می باشد، به همبن دلیل طرح مبحث توسعه پایدار اجتماعی در کلانشهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه کلانشهر تهران امروزه به منظور حفظ و ارتقای کیفیت زندگی شهروندانش با چالش های جدی مواجه می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی ابعاد اجتماعی مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار شهری کلانشهر تهران در ۲ منطقه ۶ و ۱۰ است. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- پیمایشی بوده که روش گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه می باشد، تعداد پاسخگویان بر اساس نمونه گیری طبقه بندی شده در دو منطقه (۶ و ۱۰) ۳۶۵ نفر می باشد. یافته های تحقیق بر اساس تحلیل های آماری (آزمونF ) نشان می دهد، وضعیت عواملی از جمله: مشارکت شهروندی شهروندان، نحوه عملکرد اجرایی مدیریت شهری، میزان دسترسی به منابع و امکانات شهری وکیفیت محیط زندگی در منطقه ۶ پایدارتر از منطقه ۱۰ می باشد و این عوامل موجب اختلاف و تفاوت دو منطقه ۶ و۱۰ از منظر توسعه پایدار اجتماعی می باشد.