مقاله بررسی تطبیقی جنسیتی رضایتمندی از پزشک، در مراجعین به درمانگاه های سرپایی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی جنسیتی رضایتمندی از پزشک، در مراجعین به درمانگاه های سرپایی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تطابق جنسیتی
مقاله مشارکت بیمار و پزشک
مقاله رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولی اله پورامیری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات و تجربیات مختلف نشان داده است که تطابق جنسیتی بین بیمار و پزشک، موجبات کیفیت ارتباط بهتر با بیمار و برعکس، عدم تطابق جنسیتی، زمینه ساز تضعیف ارتباط بین پزشک و بیمار و عدم مشارکت کافی در تشخیص و درمان بیماری می باشد. موضوع تطابق جنسیتی بین بیمار و پزشک، از جنبه های مختلف، پزشکی، روانپزشکی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی حایز اهمیت است. در برخی موارد، عدم تطابق جنسیتی، موجب پنهان ماندن جنبه های مختلف بیماری و همچنین نارضایتی بیماران می گردد. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی زنان و مردان بیمار در رضایتمندی آن ها از پزشک معالج خود انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی در شش ماه اول سال ۱۳۹۱ در سطح درمانگاه های عمومی و تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روی ۴۲۳ بیمار مراجعه کننده به این واحدها انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه، به روش نمونه گیری ساده و در دسترس از بین مراجعین به درمانگاه های سرپایی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند. رضایتمندی بیماران به کمک پرسش نامه ی مشارکت و رضایت بیمار (PICS) تعیین گردید. تحلیل داد ها به وسیله ی رایانه و نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ و با استفاده از آزمون های توصیفی student-t و X2 انجام شد.
یافته ها: تطابق جنسیتی در بین ۲۳۱ بیمار (۵۴ درصد) وجود داشت. ۸۳ درصد بیماران مرد و ۷۰ درصد بیماران زن به پزشکان مرد مراجعه کردند و تفاوت معنی داری در انتخاب جنسیت پزشک وجود داشت (P<0.001) رضایت بیماران از پزشکان پایین بود. رضایت در گروه انطباق جنسی بالاتر از گروه عدم انطباق جنسی بود؛ اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (p=0.26).
نتیجه گیری: تطابق جنسیتی بیمار و پزشک در مراکز درمانی در حد مناسبی نیست. علاوه بر آن، مشارکت کافی بین بیمار و پزشک صورت نمی گیرد. این امر باعث می گردد که رضایت بیماران کاهش یابد و تبادل اطلاعات بین پزشک و بیمار در حد مناسبی انجام نشود و در نتیجه، تشخیص و درمان صحیح بیماری دچار مشکل شود. از این رو، لازم است در جهت تامین و توزیع متناسب پزشک عمومی و متخصص در مناطق مختلف، تدابیر ویژه اتخاذ گردد و در جهت اشاعه ی فرهنگ برابری توانمندی های پزشکان زن و مرد تلاش شود