مقاله بررسی تطبیقی تعهد سازمانی و پیامدهای آن در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی تعهد سازمانی و پیامدهای آن در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سمنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله رضایت شغلی
مقاله عملکرد
مقاله غیبت و تاخیر
مقاله ترک خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادکبریا بهارک
جناب آقای / سرکار خانم: شامانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شامانی سبحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی تعهد سازمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سمنان و هم چنین تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و متغیرهای وابسته تحقیق (رضایت شغلی، ترک خدمت، غیبت و تاخیر و عملکرد) پرداخته شده است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل بیمارستان های دولتی (۶۵۰ نفر) و خصوصی (۲۵۰ نفر) استان سمنان می باشد. حجم نمونه بیمارستان های دولتی ۲۵۰ نفر (جدول کرجسی و مورگان) و بیمارستان خصوصی به منظور همسان سازی ۲۵۰ نفر (تمام شماری) در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و اسناد مدارک سازمانی می باشد. روش تحلیل داده ها شامل، آزمون TEST، ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال می باشد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد تعهد سازمانی در بیمارستان های خصوصی بیشتر از بیمارستان های دولتی است. نتایج آزمون فرضیات فرعی در بیمارستان های دولتی و خصوصی نشان می دهد، بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان های دولتی رابطه معناداری وجود ندارد، بین تعهد سازمانی و ترک خدمت در بیمارستان های دولتی رابطه معناداری وجود ندارد ولی در بیمارستان خصوصی با توجه به P=0.04 رابطه معکوس وجود دارد، بین تعهد سازمانی و غیبت و تاخیر در بیمارستان های دولتی با توجه به P=0.006، P=0.000 رابطه معکوس وجود دارد، بین تعهد سازمانی و عملکرد در بیمارستانهای دولتی رابطه معناداری وجود ندارد ولی در بیمارستان خصوصی P=0.046 رابطه مستقیم وجود دارد.
نتیجه گیری: خصوصی سازی سبب افزایش تعهد سازمانی که خود باعث افزایش عملکرد، کاهش ترک خدمت، غیبت و تاخیر می شود.