مقاله بررسی تطبیقی اثربخشی ارتباط های معلمان در دوره های مختلف تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه ۲ شهر کرمان و عوامل فردی و روانی مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی اثربخشی ارتباط های معلمان در دوره های مختلف تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه ۲ شهر کرمان و عوامل فردی و روانی مرتبط با آن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط
مقاله اثربخشی ارتباط
مقاله معلمان
مقاله عزت نفس
مقاله افسردگی
مقاله سن
مقاله سابقه کار
مقاله مدرک و رشته تحصیلی
مقاله وضعیت تاهل
مقاله گذراندن دوره های ضمن خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوبخت افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: علوی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یاری زنگنه مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیرصالحی مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اثربخشی ارتباط های معلمان در دوره مختلف تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه دو شهر کرمان و عوامل فردی و روانی مرتبط با آن، پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 2835 نفر از معلمان زن در هر سه دوره تحصیلی ناحیه دو شهر کرمان بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه شامل 339 نفر شد که با توجه به روش نمونه گیری طبقه ای، 97 نفر در دوره دبستان، 50 نفر در دوره راهنمایی و 192 نفر در دوره دبیرستان مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات، سه پرسشنامه اثربخشی ارتباط های افسردگی و عزت نفس مورد استفاده قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از پژوهش: – اثربخشی ارتباطهای معلمان در دوره راهنمایی از دو دوره دیگر کمتر و در دو دوره دیگر یکسان به دست آمد. – اثربخشی ارتباط های معلمان در دوره راهنمایی به میزان زیاد و در دو دوره دیگر به میزان بسیار زیاد بود. – بین عزت نفس معلمان در دوره مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت و در هر سه دوره به میزان زیاد بود. – افسردگی معلمان در دوره راهنمایی از دو دوره دیگر بیشتر و در دو دوره دیگر یکسان به دست آمد. – در دوره راهنمایی به میزان خفیف تا متوسط و در دو دوره دیگر به میزان متوسط بود. – نتایج به دست آمده نشان داد بین افسردگی، سن، سابقه کار و رشته تحصیلی معلمان با اثربخشی ارتباطهای آنان رابطه معنی داری وجود دارد.